Quarter 1/2014

ป จจุ บั นของสระศั กดิ์ สิ ทธิ์ ทั้ งสี่

สระศั กดิ์ สิ ทธิ์ ทั้ งสี่ ได รั บการประกาศขึ้ นทะเบี ยนเป น โบราณสถานสำคั ญของชาติ ตั้ งแต ป พ.ศ.๒๔๗๘ และมี การ กำหนดเขตที่ ดิ นโบราณสถาน เมื่ อป พ.ศ.๒๕๔๘ โดยประกาศ ในราชกิ จจานุ เบกษา เล ม ๑๒๒ ตอนพิ เศษ ๙๘ ง. วั นที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ มี พื้ นที่ โบราณสถานประมาณ ๔๕ ไร ๗๐ ตารางวา เมื่ อราวป พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ กรมศิ ลปากรได ดำเนิ นการ ขุ ดลอกสระศั กดิ์ สิ ทธิ์ มาแล วครั้ งหนึ่ งและปลู กต นไม เพิ่ มเติ มกว า ๘๐๐ ต น แต เมื่ อเวลาผ านมานาน สภาพของสระศั กดิ์ สิ ทธิ์ ก็ ทรุ ดโทรมลงไปอี ก จนในป พ.ศ.๒๕๔๙ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ร วมกั บสำนั ก ศิ ลปากรที่ ๒ สุ พรรณบุ รี กรมศิ ลปากร ได ดำเนิ นการอนุ รั กษ และพั ฒนาโบราณสถานแห งนี้ ขึ้ นอี กครั้ งโดยทำการขุ ดลอก สระทั้ งหมด รวมถึ งปรั บปรุ งสภาพภู มิ ทั ศน ให มี ความงดงาม อี กทั้ งยั งได มี การถ ายโอนภารกิ จขั้ นพื้ นฐานในการบำรุ งรั กษา ให กั บเทศบาลตำบลท าเสด็ จเป นผู ดู แลรั กษา ซึ่ งทางเทศบาล ตำบลท าเสด็ จก็ ได ดู แลรั กษาพื้ นที่ ได เป นอย างดี ยิ่ ง ทำให แหล งน้ ำศั กดิ์ สิ ทธิ์ ทั้ ง ๔ สระ มี ความงดงามและทรงคุ ณค า ดั งที่ ปรากฏอยู ในป จจุ บั นนี้

Powered by