Quarter 1/2014

àÁ×è ÍÊÂÒÁÁÕ ÈÔ ÃÔ ÃÒª º¹á¼‹ ¹´Ô ¹ÇÑ §ËÅÑ §

๑ ๐ ๑ ๒ ๒ ๔ ๒ ๘

½˜ ¹à»š ¹¨ÃÔ §ä´Œ à¾ÃÒÐ·Ø ¹àÍÊâ«‹

ÊÃÐÈÑ ¡´Ôì ÊÔ ·¸Ôì ·Ñé §ÊÕè áË‹ §àÁ× Í§ÊØ ¾ÃóºØ ÃÕ

ÁÐÅÔ µŒ ¹àÅç ¡·Õè ÊØ ´ã¹âÅ¡

ËÅÑ §¾Ç§ÁÒÅÑ Â ä»¡Ñ ºàÍÊâ«‹ µÍ¹..ÊØ ¢ÒÍÂÙ‹ ˹ã´

»¡Ô ³¡Ð¾ÅÑ §§Ò¹ : ¤Ø ³ÀÒ¾ªÕ ÇÔ µÂØ ¤ãËÁ‹ ·Ø ¡ÊÔè §·Óä´Œ ..㪌 ¾ÅÒÊµÔ ¡

บน : ร.๕ พระราชทาน โรงพยาบาลศิ ริ ราช วาดโดย อ.กอง สมิ งชั ย ล าง : รู ปป นนายแพทย เอลเลอร จี เอลลิ ส ผู วางรากฐานพยาธิ วิ ทยาสมั ยเริ่ มมี โรงเรี ยนแพทย

Powered by