Quarter 1/2014

ประวั ติ การขั บรถของ “ลุ งตุ ย” ผมแอบเอารถพ อออกจากบ านซอยหลั งสวน แล วหั ดขั บ ด วยตั วเองมาวิ่ งรอบสวนลุ มพิ นี วั นละหลายรอบ (ประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่ อายุ เพี ยง ๑๕ ป ขายั งไม ถึ งคั นเร งเลย) ผม เอารถออกจากบ านได แล วขั บกลั บอย างปลอดภั ย แต พอถึ ง บ านกลั บถอยหลั งเข าโรงรถไม ได เพราะมั นยากกว าตอนเดิ น หน าเยอะพอดี พ อกลั บมาเห็ นเข าว าลู กชายสุ ดที่ รั กแอบเอารถ ไปขั บทุ กวั น ตั้ งแต นั้ นมาพ อก็ ห ามไม ให ขั บจนอายุ ๑๘ พ อพา ไปทำใบขั บขี่ (ตลอดชี วิ ต) ถึ งบั ดนี้ อายุ ๖๕ ป แล ว ยั งไม เคย ขั บรถชนรถหรื อคนเลย นอกจากจอดไว แล วถู กชนมาหลายหน ครั้ งหนึ่ งตอนหนุ มๆ ผมขั บรถแล วเอากล องถ ายหนั งทั้ งชุ ดไว ท ายรถ ไปติ ดไฟแดงที่ แยกราชประสงค หน าท านท าวมหาพรหม รถกระบะคั นหนึ่ งวิ่ งเข าชนท าย ท ายรถผมยุ บไปเกื อบถึ งกล อง กลั บมาที่ ทำงาน พ อไม ว าสั กคำ พู ดแต ว ากล องไม เป นไรก็ ดี แล ว ส วนเรื่ องประวั ติ การเข าห องสุ ขาข างทางของผม ตอนเป น หนุ มก็ ไม ค อยมี ป ญหาเท าไหร (นานๆ เข าที ) แต พอย างเข า ๖๐ โรคที่ ผู ชาย ส.ว.(สู งวั ย) อย างผมชอบเป นคื อต อมลู กหมาก อั กเสบก็ ถามหา ผมเป นหนั กจนต องยิ งกระต ายทุ กชั่ วโมง ถ าต องเดิ นทางด วยรถแล วไม มี สุ ขาให เข า ก็ คงจะเกิ ดป ญหากั บชายชรา อย างผมแน ๆ ขอบคุ ณ “เอสโซ ” อี กครั้ งที่ ให กำเนิ ดห องสุ ขาที่ สะอาด สะดวก

ป จจุ บั นห องน้ ำในสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ก็ ยั งรั กษามาตรฐาน ๓ ส.

“ห องสุ ขา” ที่ ได มาตรฐาน ๓ ส. คื อ สะอาด สะดวก และ สวยงาม ซึ่ งสองข างทางของถนนทางหลวงแผ นดิ นควรจะมี เริ่ มต นเมื่ อประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๖ บริ ษั ทเอสโซ ฯ มี นโยบาย ส งเสริ มให สถานี บริ การน้ ำมั นทุ กแห งในเครื อ ควรมี ห องสุ ขา สาธารณะเป ดบริ การฟรี แก ผู ขั บขี่ ยวดยาน ในตอนนั้ น คุ ณสุ จิ ตตรา หิ รั ญพฤกษ มี ตำแหน งในบริ ษั ทเอสโซ ฯ เป น ฝ ายประชาสั มพั นธ ได ติ ดต อขอให พ อทำภาพยนตร ประชา- สั มพั นธ ให บริ ษั ทเพื่ อส งเสริ มสถานประกอบการทั่ วประเทศ เป ดบริ การห องสุ ขาอย างถู กสุ ขลั กษณะ พนั กงานของสำนั กงาน โฆษณา “สรรพสิ ริ ” จึ งได มี โอกาสไปเยี่ ยมชมห องน้ ำของป ม เอสโซ ตั้ งแต เหนื อจรดใต อยู นานนั บป มาเลิ กเอาตอนที่ ป ม น้ ำมั นของบริ ษั ทอื่ นเริ่ มสร างห องสุ ขาบริ การอย างทั่ วถึ ง โครงการ “หลั งพวงมาลั ยไปกั บเอสโซ เพื่ อหาสุ ขาอยู หนใด” จึ งสิ้ นสุ ดลงโดยปริ ยาย ห องน้ ำสาธารณะทั้ งสองข างทางของทางหลวงจึ งได สะดวก สะอาด และสวยงาม อั นเป นผลมาจากความคิ ด ริ เริ่ มของบริ ษั ทเอสโซ ฯ ที่ เป นผู นำร องตั้ งแต เมื่ อ ๔๐ กว าป ที่ แล ว..ด วยประการฉะนี้

และ สวยงาม อย างป จจุ บั น

ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท เพชรสุ วรรณ พลั งงาน จำกั ด คุ ณชานนท ภาคภู มิ ไพศาล คุ ณชั ชวาลย คนดี

Powered by