Quarter 1/2014

เอสโซ มอบทุ นการศึ กษาให นิ สิ ตนั กศึ กษาระดั บมหาวิ ทยาลั ยในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป

มร. ซี . จอห น อั ทนั ส (ผู บริ หาร ที่ ๓ จากซ าย) ประธานกรรมการและ กรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ พร อมด วย ศาสตราจารย พิ เศษ ดร.ทศพร ศิ ริ สั มพั นธ (ผู บริ หาร ที่ ๔ จากซ าย) เลขาธิ การคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ร วมเป นประธานในพิ ธี มอบทุ นการศึ กษา “เอสโซ สมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร ๒๐๐ ป ” เพื่ อเป นการเฉลิ มฉลองเนื่ องในโอกาสที่ เอสโซ ได ดำเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย ครบ ๑๒๐ ป ในป นี้ เอสโซ ได เพิ่ มทุ นการศึ กษาเป น ๑๒๐ ทุ นๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป นจำนวนเงิ นทั้ งสิ้ น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล านสองแสนบาทถ วน) แก นิ สิ ตนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ที่ มี ผลการเรี ยนดี แต ขาดแคลนทุ นทรั พย และกำลั ง ศึ กษาในสาขาวิ ศวกรรมศาสตร วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี พลั งงาน และสาขาที่ เกี่ ยวข อง จากสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐทั่ วประเทศ

เอสโซ สนั บสนุ นโครงการสานฝ นทะเลงาม ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน คุ ณอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต ที่ ปรึ กษากิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ มอบเงิ น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก คุ ณสุ วั ฒน เทพอารั กษ (กลาง) เลขาธิ การ สำนั กงาน คณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดำริ โดยมี คุ ณเกรี ยงเดช เข็ มทอง (ซ าย) ผู ว าราชการจั งหวั ดจั นทบุ รี ร วมเป นสั กขี พยาน เพื่ อสนั บสนุ นโครงการ “คุ งกระเบนเทิ ดไท องค ราชั น พั ฒนาชายหาดร วมกั นเพื่ อ สานฝ นทะเลงามครั้ งที่ ๑๐” โดยจั ดกิ จกรรมทำความสะอาดท องทะเลบริ เวณ แหล งปะการั ง และชายหาดเจ าหลาว-แหลมเสด็ จ เป นระยะทางกว า ๗ กิ โลเมตร รวมทั้ งปล อยพั นธุ สั ตว น้ ำ สู ท องทะเล ณ อ.ท าใหม จ.จั นทบุ รี ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน ก อตั้ งขึ้ นจากแนวพระราชดำริ ของ

พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ให ดำเนิ นการศึ กษาพั ฒนาพื้ นที่ ในเขตที่ ดิ นชายฝ งทะเลของจั งหวั ดจั นทบุ รี เพื่ อศึ กษาวิ จั ย และทดลองวิ ธี การใช และอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ ด านต างๆอย างเหมาะสม การทำโครงการพั ฒนาความ สะอาดชายหาดและเก็ บขยะใต ทะเลจึ งเป นแนวทางหนึ่ งในการช วยเพิ่ มความสวยงาม และฟ นฟู ระบบนิ เวศปะการั งให สมบู รณ รวมทั้ งเป นการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยวอี กด วย

เอสโซ สนั บสนุ นโครงการ “ย ามป ญญาพาน องสู อาเชี ยน” เพื่ อปลู กฝ งนิ สั ยรั กการอ านให เยาวชนไทย เอสโซ ร วมส งเสริ มการปลู กนิ สั ยรั กการอ านในหมู เยาวชน และส งเสริ มการ เรี ยนรู ในโครงการ “ย ามป ญญาพาน องสู อาเชี ยน”

นายอิ ศรา สุ นทรวิ ภาต (ซ าย) ที่ ปรึ กษากิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเงิ นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก นางทั ศนี ย เทพไชย (ขวา) หั วหน าหอสมุ ดแห งชาติ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี เฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่ อสนั บสนุ นโครงการ ย ามป ญญาในการเตรี ยมความพร อมให กั บเด็ กนั กเรี ยนในการพั ฒนาความรู และ ทั กษะสู ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในป ๒๕๕๘ เมื่ อเร็ วๆนี้ ที่ หอสมุ ดแห งชาติ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ฯ

Powered by