Quarter 1/2014

หมอหลวงในราชสำนั กกรุ งศรี อยุ ธยา ประกอบด วยหมอ ทั้ งชาวสยามและชาวต างประเทศ ซึ่ งส วนมากเป นชาวจี น ส วนชนชาติ อื่ นก็ พอมี บ าง เช น ชาวพะโค (ชนชาติ หนึ่ งใน ประเทศพม า) หมอเชลยศั กดิ์ หรื อหมอพื้ นบ าน จะบำบั ด อาการป วยในเบื้ องต นด วยการนวด การรั กษาก็ จะเริ่ มตั้ งแต การยื ดเส น ให ผู มี ความชำนาญใช เท าเหยี ยบบนร างกายของ คนไข นอกจากนี้ ยั งมี การรั กษาด วยยาด วย เช น ยาแก ไอ ยาระบาย ส วนตั วยานั้ น ก็ ประกอบด วยเครื่ องยาที่ หาได ใน พื้ นเมื อง จำพวกสมุ นไพรต างๆ ในกรณี ที่ เป นหมอหลวง จะมี ตะบองสี แดง เป นตะบองอาญาสิ ทธิ์ ได รั บพระบรมราชา- นุ ญาตให ถื อไปเก็ บสมุ นไพรตามที่ ต างๆ เพื่ อเอาไปทำยา ของหลวง ซึ่ งผู ใดผู หนึ่ งจะหวงไว มิ ได ส วนหมอยาทั่ วไป ก็ อาจซื้ อสมุ นไพรจากร านจำหน ายเครื่ องยาที่ มี อยู ตามย าน ต างๆ ในพระนคร เช น ถนนย านป ายา ที่ มี ร านขายเครื่ องเทศ เครื่ องไทย ครบสรรพคุ ณยาทุ กอย าง ส วนตำรายา ก็ จะมี ตำรายาโอสถพระนารายณ เป น ตำราที่ รวบรวมขึ้ นในรั ชสมั ยสมเด็ จพระนารายณ และเป นที่ น าเชื่ อถื อกั นในหมู หมอยาต อมาจนถึ งสมั ยรั ตนโกสิ นทร

บนซ าย : นายแพทย บี แมคฟาร แลนด บนขวา : นายแพทย เอ็ ดการ ด เดวิ ลสั น ล าง : นายพั นตรี หลวงวิ ฆเนตร ประสิ ทธิ วิ ทย นั กเรี ยนแพทย รุ นแรกผลการเรี ยนอั นดั บ ๑

Powered by