Quarter 1/2014

ตึ กเสาวภาคใช เป นตึ กคนไข พิ เศษ และที่ อยู ของนั กเรี ยนพยาบาลสมั ยแรก

ในป พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล า เจ าอยู หั ว และสมเด็ จพระศรี พั ชริ นทราบรมราชิ นี นาถ เสด็ จ พระราชดำเนิ นมาทรงเป ดอาคารโรงเรี ยนแพทย และพระ ราชทานนามว า “ราชแพทยาลั ย” ในระยะแรกของการเรี ยน การสอน ได ประสบกั บอุ ปสรรคหลายประการ เช น นั กเรี ยน แพทย มี พื้ นความรู ไม พอ จำนวนนั กเรี ยนที่ เข าสมั ครเรี ยนยั งมี จำนวนน อยมาก การขาดแคลนอาจารย ที่ จะมาสอน ตลอดจน ตำราแพทย ภาษาไทย และในป พ.ศ. ๒๔๔๖ โรงเรี ยนแพทย แห งนี้ ได ขยายหลั กสู ตรเป น ๔ ป ในปลายป พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล า เจ าอยู หั วทรงสถาปนาโรงเรี ยนข าราชการพลเรื อน ในพระบาท สมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว ขึ้ นเป น “จุ ฬาลงกรณ มหา- วิ ทยาลั ย” มี พระเจ าน องยาเธอ กรมหมื่ นชั ยนาทนเรนทร ทรงเป นอธิ การบดี กรมมหาวิ ทยาลั ย พระองค ได ทรงปรั บปรุ ง การศึ กษาวิ ชาแพทย จนก าวหน าขึ้ น อาทิ ขยายหลั กสู ตรเป น เวลา ๕ ป และ ๖ ป ตามลำดั บ ทรงจั ดหาอาจารย ทั้ งชาวไทย และชาวต างประเทศมาช วยสอน เช น ศ.นพ. เอ.จี . เอลลิ ส (Prof. Dr. A. G. Ellis) ซึ่ งได รั บเชิ ญมาสอนวิ ชาพยาธิ วิ ทยา นอกจากนี้ เสด็ จในกรมยั งได กราบทู ลให พระเจ าน องยาเธอ เจ าฟ ามหิ ดลอดุ ลยเดช กรมขุ นสงขลานคริ นทร (หรื อสมเด็ จ พระมหิ ตลาธิ เบศร อดุ ลยเดชวิ กรม พระบรมราชชนก) ให ทรง ช วยพั ฒนาวิ ชาแพทย ให ก าวหน า ทู ลกระหม อมฯ ตกลงพระทั ย ที่ จะทรงงานนี้ จึ งเสด็ จไปศึ กษาต อวิ ชาแพทย ณ มหาวิ ทยาลั ย ฮาร วาร ด ประเทศอเมริ กา ขณะที่ ทรงศึ กษาอยู นั้ น พระองค ทรงเป นผู แทนเจรจาขอความร วมมื อจากมู ลนิ ธิ ร็ อคกี้ เฟลเลอร เพื่ อปรั บปรุ งการศึ กษาวิ ชาแพทย ของไทย ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๘ ซึ่ งก อให เกิ ดผลดี ต อวงการแพทย ของไทย ดั งนี้

๑. มาตรฐานแพทย ของไทยสู งถึ งระดั บมาตรฐานสากล และสามารถมอบปริ ญญาแพทยศาสตร บั ณฑิ ตได ๒. มี การเรี ยนการสอน ๖ แผนกวิ ชา ได แก กายวิ ภาค- ศาสตร สรี รวิ ทยา พยาธิ วิ ทยา อายุ รศาสตร ศั ลย- ศาสตร และสู ติ ศาสตร -นารี เวชวิ ทยา ๓. ปรั บปรุ งและก อสร างอาคาร เพื่ อรองรั บการศึ กษา พยาบาลที่ เพิ่ มขึ้ น ๔. มี อาจารย จากต างประเทศมาช วยปรั บปรุ งการเรี ยน การสอน ต อมาในป พ.ศ. ๒๔๘๕ คณะแพทยศาสตร และศิ ริ ราช พยาบาล ได แยกออกจากจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย พร อมด วย แผนกอิ สระ ๓ แผนก ได แก เภสั ชศาสตร ทั นตแพทยศาสตร และสั ตวแพทยศาสตร แล วรวมกั นเป นมหาวิ ทยาลั ยแพทย- ศาสตร สั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ตามนโยบายของจอมพล ป.พิ บู ลสงคราม ในช วงการเปลี่ ยนแปลงนี้ ได เกิ ดสงคราม มหาเอเชี ยบู รพาขึ้ น ความเจริ ญทางการแพทย ของศิ ริ ราชหยุ ด ชะงั กลง เพราะอาคารหลายหลั งถู กระเบิ ดทำลาย เมื่ อสงคราม สงบลง จึ งได เริ่ มฟ นฟู กิ จการต างๆ ของศิ ริ ราชขึ้ นมาใหม ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว รั ชกาล ที่ ๙ โปรดเกล าฯ ให เปลี่ ยนชื่ อมหาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร เป น “มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล” ส วนคณะแพทยศาสตร และศิ ริ ราช พยาบาล ให เปลี่ ยนชื่ อเป น “คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล” และยั งโปรดเกล าฯ ให ใช ตราประจำพระองค ของสมเด็ จพระ มหิ ตลาธิ เบศร อดุ ลยเดชวิ กรม พระบรมราชชนก เป นตรา มหาวิ ทยาลั ย

Powered by