quarter 4/2015

อนุ สาวรี ย หลวงพ อชุ ม ภายในเขตวั ดพระประโทณ

อนุ สาวรี ย หลวงพ อชุ ม : พิ พิ ธภั ณฑ กลางแจ งภายในวั ด

บริ เวณใกล กั บหมู กุ ฏิ สงฆ มี เจดี ย ขนาดเล็ กหรื อ อนุ สาวรี ย แห งหนึ่ งใช เป นที่ บรรจุ อั ฐิ ของพระครู สมถ- กิ ตติ คุ ณ (ชุ ม) อดี ตเจ าอาวาสวั ดพระประโทณเจดี ย อนุ สาวรี ย แห งนี้ มี ความสำคั ญในทางโบราณคดี เนื่ องจากเมื่ อครั้ งอดี ตที่ หลวงพ อชุ มยั งมี ชี วิ ตอยู ท านได เก็ บรวบรวมโบราณวั ตถุ จำนวนหนึ่ งที่ พบใน บริ เวณวั ดพระประโทณเจดี ย รวมถึ งสิ่ งของที่ี พบใน บริ เวณใกล เคี ยงที่ มี ผู นำมาถวาย ท านเห็ นว าหาก เก็ บไว ก็ อาจสู ญหายไปได จึ งได นำโบราณวั ตถุ เหล านั้ น มาโบกด วยปู นประดั บติ ดไว ที่ ผนั งของอนุ สาวรี ย และ บริ เวณโดยรอบ ในป จจุ บั นอนุ สาวรี ย แห งนี้ จึ งถื อเป น เสมื อนพิ พิ ธภั ณฑ กลางแจ ง ที่ จั ดแสดงโบราณวั ตถุ ที่ มี ความงดงามหลากสมั ยหลายประเภท เช น ศิ วลึ งค ที่ พบจากบ านสองตอนใกล กั บวั ดพระประโทณเจดี ย ชิ้ นส วนปู นป นรู ปบุ คคล ชิ้ นส วนแม พิ มพ ที่ ใช ในการหล อ เครื่ องประดั บ เป นต น ทั้ งนี้ ผู เข าชมสามารถเดิ นวนรอบ เพื่ อชมโบราณวั ตถุ ได อย างใกล ชิ ด

Powered by