quarter 4/2015

ºÇ§ÊÃǧÊÑ ¡¡ÒÃÐ á´‹ ͧ¤ ¾ÞÒ¤ÃØ ±

¾ÃлÃÐâ·³à¨´Õ Â : ÁËÒà¨µÔ Âʶҹ ¡ÅÒ§àÁ× Í§¹¤Ã»°Á âºÃÒ³ àÍÊâ«‹ Ê‹ §àÊÃÔ Á â¤Ã§¡Òà “âçàÃÕ Â¹ ÊØ ¢ÀÒ¾´Õ µŒ ¹áºº” ã¹¾×é ¹·Õè Ë‹ Ò§ä¡Å

พราหมณ อ านประกาศบวงสรวง

คุ ณนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานในพิ ธี ฯ จุ ดธู ปเที ยนบู ชา

¤Ø ³à¤ÂÅͧ ¨Ô ¹µ¹Ò¡Òà ¶Ö§ÀÒ¾¾ÅÑ §§Ò¹ ´ÙËÃ× ÍäÁ‹ ?

๒ ๔

Å͵àµÍÃÕè ã¹ÊÂÒÁ

ผู บริ หารบริ ษั ทฯ ร วมพิ ธี บวงสรวงสั กการะแด องค พญาครุ ฑ

Powered by