quarter 4/2015

ท านทราบ หรื อไม ?

ท านทราบ หรื อไม ?

แหล งผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพองของ บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค ที่ จั งหวั ดขอนแก น ส งก าซธรรมชาติ ป อนโรงไฟฟ าเพื่ อผลิ ตกระแสไฟฟ า สำหรั บใช ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย

ท านทราบ หรื อไม ?

ท านทราบ หรื อไม ?

หน วยผลิ ตกระแสไฟฟ าพลั งงานความร อนร วมที่ โรงกลั่ นน้ ำมั น เอสโซ ศรี ราชา มี กำลั งผลิ ต ๔๙.๑ เมกะวั ตต ซึ่ งมากพอสำหรั บ ๕๘,๙๒๐ ครั วเรื อนใช ในแต ละวั น

เครื อข ายสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ มากกว า ๕๐๐ แห ง พร อมสร างประสบการณ ดี ๆ ในการเดิ นทางไปทุ กที่

Powered by