Quarter 2/2017

๒ ๘ ๑ ๖ ๒ ๐ ๒ ๖

àÍÊâ«‹ ¡Ñ º¡ÒÃÍ¹Ø ÃÑ ¡É »† ÒªÒÂàŹ¼× ¹ÊØ ´·Œ Ò ¢Í§áËÅÁ©ºÑ §

‘¤¹Í×è ¹¤¹ (äÁ‹ ) ä¡Å’ 㹡ÃØ §¸¹ºØ ÃÕ ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¾Ñ ¹¸Ø 㵌 Ë Áà§Ò¾ÃÐ਌ ÒµÒ¡Ï

á¹Ç⹌ Á·Ñé §ËŒ Ò ã¹¡ÒÃÊÃŒ Ò§àÁ× Í§ »ÃÐËÂÑ ´¾ÅÑ §§Ò¹

ÁÔ µÃÀÒ¾ ÃÍÂÂÔé Á áÅÐà¾×è ͹ãËÁ‹ ¾¹Ñ ¡§Ò¹¨Ô µÍÒÊÒ

ÊÒ¹µ‹ ;ÃÐÃÒª»³Ô ¸Ò¹ ¿„œ ¹¿Ù½ÒÂáÅÐÍ¹Ø ÃÑ ¡É ¾Ñ ¹¸Ø ÊÑ µÇ ¹é ÓÍ‹ Ò§ÂÑè §Â× ¹ ÁÕ ÍÐäÃÍÂÙ‹ ÃÐËÇ‹ Ò§

¤Ø ³áÅо×é ¹´Ô ¹ ¢³Ðà¤Ã×è ͧºÔ ¹ ŧ¨Í´?

Esso refinery’s endeavor to restore the last mangrove forest of Laem Chabang The refinery has supported many activities to restore the mangrove forest at Laem Chabang in Chon Buri since 2003. The activities ranged from planting mangrove trees, cleaning and deepening canals running to the mangrove forest, and setting up the environmental care youth group.

Powered by