Quarter 2/2017

คุ ณวิ เศษพงษ ทองประพาฬ ตั วแทนพนั กงานจิ ตอาสา

“รู สึ กดี ที่ ได เป นส วนหนึ่ งในการเข าร วมกิ จกรรม การซ อมแซมฝายและเรี ยนรู เกี่ ยวกั บการอนุ รั กษ พั นธุ สั ตว น้ ำที่ ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบนอั นเนื่ อง มาจากพระราชดำริ ในครั้ งนี้ ครั บ การบรรยายสั้ นๆ ของวิ ทยากรในช วงต นกิ จกรรมทำให ได รู ว าในหลวง ร.๙ ทรงริ เริ่ มอะไรต างๆ ไว เพื่ อประชาชนของพระองค มากมาย นี่ เป นอี กสองโครงการในการพั ฒนา “จากนภา ผ านภู ผา สู มหานที ” ในอ าวคุ งกระเบน “อยากฝากให พี่ ๆ น องๆ ที่ ไม เคยเข าร วมกิ จกรรม ลองหาเวลาครั บถ ามี โอกาส การเดิ นทางมั กสร าง ประสบการณ ใหม ๆ ให เราเสมอ ซึ่ งผมคิ ดว ามั นเป น กำไรชี วิ ตของเรานะ แล วก็ ขอบคุ ณทุ กๆ คนที่ มี ส วน เกี่ ยวข อง ตั้ งแต บริ ษั ท, คณะผู จั ดงาน, ชมรมต างๆ และผู ร วมทริ ปทุ กคน รวมไปถึ งเจ าหน าที่ และวิ ทยากร ที่ มาให ความรู กั บพวกเราด วยครั บ เป นอี กทริ ปที่ กลั บมา พร อมความประทั บใจครั บ”

Powered by