Quarter 2/2017

พนั กงานเอสโซ และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย ร วมกั นประดิ ษฐ ดอกไม จั นทน เพื่ อถวายในหลวงรั ชกาลที่ ๙

พนั กงานบริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) และบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ลในประเทศไทย ร วมกิ จกรรมการประดิ ษฐ “ดอกไม จั นทน จากใจถวายในหลวงรั ชกาลที่ ๙” ซึ่ งจั ดขึ้ นที่ สำนั กงาน ๔ แห ง ได แก เอสโซ ทาวเวอร อาคารหะริ นธร อาคารคิ วเฮ าส ลุ มพิ นี และคลั งน้ ำมั นลำลู กกา โดยมี เป าหมายประดิ ษฐ ดอกไม จั นทน ให ครบ ๙,๐๐๐ ดอก เพื่ อมอบให กั บกรุ งเทพมหานคร สำหรั บใช ในพิ ธี ถวาย ดอกไม จั นทน ภาคประชาชน ในงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ณ วั นที่ ๒๖ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ ต อไป

เอสโซ ทาวเวอร

อาคารหะริ นธร

อาคารคิ วเฮ าส ลุ มพิ นี

คลั งน้ ำมั น ลำลู กกา

Powered by