Quarter 2/2017

เอสโซ่ เปิ ดตั ว น้ ำมั นเกรดพรี เมี ยม ซู พรี มพลั ส แก๊ สโซฮอล์ 95 บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) บริ ษั ทชั้ นนำด านป โตรเลี ยมและป โตรเคมี เป ดตั วน้ ำมั นเกรดพรี เมี ยม เอสโซ ซู พรี มพลั ส แก สโซฮอล 95 ภายใต ตระกู ลซู พรี มพลั สที่ เป นเอกลั กษณ เฉพาะของเอสโซ ซึ่ งพร อมจำหน ายแล วในสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ๕๐ แห ง และจะขยายไปยั งสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ ทั่ วประเทศมากกว า ๑๐๐ แห งภายในสิ้ นป ด วยสมรรถนะที่ เหนื อกว าน้ ำมั นสู ตรมาตรฐานของบริ ษั ท น้ ำมั นซู พรี มพลั ส แก สโซฮอล 95 มี สารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพสู ตรใหม ที่ ช วยเพิ่ ม สมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพในการชะล างที่ ช วยทำความสะอาดอย างเหนื อชั้ น ประหยั ดน้ ำมั นมากยิ่ งขึ้ น พร อมกั บการป องกั นการสึ กหรอ ของเครื่ องยนต จึ งช วยให เครื่ องยนต ทำงานได อย างเต็ มพลั ง และตอบสนองได ดี ยิ่ งขึ้ น “ในฐานะหนึ่ งในผู นำด านป โตรเลี ยมและป โตรเคมี ในประเทศไทย เรามุ งมั่ นในการพั ฒนานวั ตกรรมใหม ๆ เพื่ อให ได ผลิ ตภั ณฑ ชั้ นนำ ที่ มี คุ ณภาพ ซึ่ งจะเป นการมอบประสบการณ ที่ เหนื อกว าให แก ลู กค าของเรา” นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก กล าว “น้ ำมั นซู พรี มพลั ส แก สโซฮอล 95 เป นผลลั พธ จากการค นคว าและพั ฒนาอย างต อเนื่ องเพื่ อการเสริ มเพิ่ มพลั งสมรรถนะรวมถึ งการ ตอบสนองของเครื่ องยนต ได ดี กว าเดิ ม” นอกจากน้ ำมั นซู พรี มพลั ส แก สโซฮอล 95 แล ว เอสโซ ยั งมี อี กหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นเกรดพรี เมี ยมในตระกู ลเดี ยวกั นคื อ ซู พรี มพลั ส ดี เซล ที่ ใช สำหรั บเครื่ องยนต ดี เซล ช วยให เครื่ องยนต ทำงานได เต็ มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ทำความสะอาดหั วฉี ดน้ ำมั น ลดคราบสนิ มพร อมทำให เครื่ องยนต ทนทานขึ้ น “เอสโซ ยั งคงปรั บปรุ งสถานี บริ การน้ ำมั นเอสโซ อย างต อเนื่ องเพื่ อมอบความสะดวกสบายกั บลู กค าควบคู กั บการพั ฒนาคุ ณภาพของ ผลิ ตภั ณฑ และการบริ การของเรา” นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ กล าว “ในป นี้ เรายั งเติ มเต็ มความสุ ขให กั บสมาชิ กบั ตรสะสมคะแนน ‘เอสโซ สไมล ส’ ด วยการเพิ่ มสิ ทธิ ประโยชน มากยิ่ งขึ้ น โดยลู กค าที่ เป นสมาชิ กบั ตร เอสโซ สไมล ส เมื่ อเติ มน้ ำมั นซู พรี มพลั ส แก สโซฮอล 95 จะได รั บคะแนน ๒ เท า ตั้ งแต วั นนี้ เป นต นไป”

Powered by