Quarter 2/2017

วงเวี ยนใหญ ที่ ตั้ งอนุ สาวรี ย พระเจ าตากสิ น มหาราช

¾ÃóÃÒ àÃ× Í¹ÍÔ ¹·Ã

อย างไรก็ ตาม ความเป นเมื อง ไม ได ประกอบขึ้ น จากกำแพงหนา ป อมปราการมั่ นคง วั ดวาอาราม และสถาป ตยกรรมที่ งดงามรุ งโรจน เพี ยงเท านั้ น หากแต ส วนสำคั ญคื อผู คนซึ่ งร วมก อสร าง แต งเติ ม และเรี ยงร อย เรื่ องราวที่ ในวั นนี้ ได กลายเป นประวั ติ ศาสตร กรุ งธนบุ รี ซึ่ งประกอบด วยผู คนหลากชาติ ภาษา กระจายตั วอยู ใน ชุ มชนต างๆ ทั้ ง ไทย จี น มอญ ลาว เขมร ญวน แขก ฝรั่ งและอี กมากมาย หลอมรวมผสมผสานวั ฒนธรรม ส งทอดถึ งยุ ครั ตนโกสิ นทร จวบจนป จจุ บั น สร างความ เป นกรุ งเทพ และประเทศไทยที่ เรารู จั กในวั นนี้

นั บแต กรุ งศรี อยุ ธยาแตกพ ายแก ทั พพม าใน พุ ทธศั กราช ๒๓๑๐ พระเจ าตากสิ นมหาราชได รวบรวม ไพร พลแล วตั้ งเมื องขึ้ นใหม ในกรุ งธนบุ รี บริ เวณที่ ราบลุ ม ภาคกลางตอนล าง แถบดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม น้ ำ เจ าพระยา อั นเป นพื้ นที่ อุ ดมสมบู รณ ไม เพี ยงเหมาะ แก การอยู อาศั ย แต ยั งเอื้ อแก ป จจั ยด านยุ ทธศาสตร เศรษฐกิ จและการเมื อง เนื่ องด วยตั้ งป ดปากน้ ำซึ่ งเป น เส นทางติ ดต อกั บหั วเมื องต างๆ สามารถควบคุ ม เส นทางเดิ นเรื อ อี กทั้ งอยู ในทำเลที่ ง ายต อการเดิ นทาง ค าขายกั บต างชาติ

Powered by