Quarter 1/2017

ในกรณี นี้ สิ่ งที่ ท าทายก็ คื อ เมื่ อถึ ง พ.ศ. ๒๕๘๓ คาดว าจะมี รถยนต รถบรรทุ กขนาดเล็ ก และรถเอสยู วี ถึ ง ๑๘,๐๐๐ ล านคั น เพิ่ มจาก ๑๐,๐๐๐ ล านคั นใน ป จจุ บั น เนื่ องจากจุ ดสนใจหลั กของผู ผลิ ตพลั งงานและ วั ตถุ ต างๆ คื อการลดผลผลิ ตที่ มี ปริ มาณคาร บอนเข มข น เอ็ กซอนโมบิ ล มุ งให ความสนใจตรงไปที่ หั วใจและแหล ง พลั งของยานยนต นั่ นคื อ เครื่ องยนต “สั งคมคาดหวั งการประหยั ดเชื้ อเพลิ งมากขึ้ น แต ยั งคงต องการพลั งสำหรั บอั ตราเร ง” Nazeer Bhore ผู จั ดการหน วยวิ จั ยสิ่ งใหม ๆ ด านธุ รกิ จปลายน้ ำ ที่ เอ็ กซอนโมบิ ล กล าว การนำความต องการของผู บริ โภคมาพิ จารณา คื อ สิ่ งที่ นำ Bhore และที มงานไปสู ความคิ ดเจ งๆ เช น การคิ ดค นเชื้ อเพลิ งสำหรั บเทอร โบชาร จเจอร แบบ ก าวหน าในอนาคต ถ าท านได มี โอกาสขั บรถยนต ประหยั ดน้ ำมั นที่ เพิ่ ง วางตลาดเมื่ อเร็ วๆ นี้ ท านอาจสั งเกตว าอั ตราการเร ง เป นสิ่ งที่ ขาดหายไป เครื่ องยนต ประหยั ดน้ ำมั นมี ขนาด เล็ กกว าเครื่ องยนต ของรถยนต และรถบรรทุ กทั่ วไป ดั งนั้ น จึ งไม ค อยมี พลั ง เทอร โบชาร จเจอร ช วยคื นพลั ง นั้ นให แก เครื่ องยนต แม ว าเทอร โบชาร จเจอร อาจดู เหมื อนตั วกิ นน้ ำมั น เมื่ อพิ จารณาจากวิ ธี การที่ ใช ในการ ผลั กดั นรถไปข างหน า แต จริ งๆ แล วมั นกลั บช วยประหยั ด พลั งงาน โดยการนำไอเสี ยกลั บมาใช เมื่ อผู ขั บขี่ ต องการ เร งเครื่ องยนต ดั งนั้ น เนื่ องจากรถใหม ส วนใหญ บนท องถนน จะยั งคงใช น้ ำมั นเบนซิ น หรื อ น้ ำมั นดี เซลอยู ผู ผลิ ต รถยนต จึ งผลิ ตเครื่ องยนต ที่ ใช เชื้ อเพลิ งอย างมี ประสิ ทธิ - ภาพ ซึ่ งจะต องใช น้ ำมั นเชื้ อเพลิ งที่ เหมาะสม น้ ำมั น เบนซิ นที่ วิ ศวกรของเอ็ กซอนโมบิ ล กำลั งพั ฒนาในวั นนี้ จึ งได รั บการปรั บปรุ งให เหมาะสมกั บเครื่ องยนต ในอนาคต ที่ จำเป นต องใช เทอร โบชาร จเจอร

แม ว า การคิ ดค นเชื้ อเพลิ งใหม ๆ จะเป นสิ่ งที่ เอ็ กซอนโมบิ ลชำนาญ บางท านอาจคิ ดว า การคาดการณ ถึ งสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ นในอี ก ๓๐ ป ข างหน า เป นเรื่ องที่ ยาวนาน เกิ นไป “มั นเป นความเสี่ ยงที่ ได รั บการคำนวนไว แล ว แต เทคโนโลยี เปลี่ ยนแปลงอยู เสมอ และสิ่ งที่ เป นไปไม ได ในอดี ต ก็ เป นสิ่ งที่ เป นไปได ในป จจุ บั น” Bhore อธิ บาย นั กวิ ทยาศาสตร ที่ ห องทดลองของเอ็ กซอนโมบิ ลใน นิ วเจอร ซี ถื อว าเรื่ องนี้ เป นสิ่ งสำคั ญในระดั บต นๆ สิ่ งที่ แน นอนประการหนึ่ ง ก็ คื อ มี การพั ฒนา เชื้ อเพลิ งและน้ ำมั นหล อลื่ นสำหรั บยุ คหน าในห อง ทดลองของเอ็ กซอนโมบิ ล เพื่ อตอบสนองความต องการ หลั กในเรื่ องการประหยั ดน้ ำมั น ความสามารถในการ ทำงานที่ มากขึ้ นโดยใช พลั งงานน อยลง สำหรั บคน จำนวนมากขึ้ น

Powered by