Quarter 1/2017

ถ าถามผมว าอะไรคื อสิ่ งที่ โรงกลั่ นฯ ให ความสำคั ญ เป นอั นดั บต นๆ ก็ ต องตอบว า บุ คลากร ครั บ เพราะถื อ เป นกลไกสำคั ญที่ จะขั บเคลื่ อนองค กรให เดิ นหน าไปได เริ่ มตั้ งแต การคั ดสรรบุ คลากร ซึ่ งเราคั ดจาก the best of the best หลั งจากนั้ นเราดู แลให ทุ กคนมี แผนพั ฒนา ที่ ชั ดเจนและแข็ งแรงตั้ งแต เริ่ มต น ดู ว างานขั้ นแรกเป น อย างไร ขั้ นต อไปเป นอย างไร ต องมี การฝ กฝนในหั วข อ ใด เรื่ องใด ให เหมาะสมกั บศั กยภาพของแต ละคน ดั งนั้ น เราจึ งมี แผนแม บทในการพั ฒนาบุ คลากรของเรา ขึ้ นไปเรื่ อยๆ เพราะบุ คลากรเหล านี้ จะเป นผู นำพา องค กรไปสู ความเจริ ญเติ บโตและเข มแข็ งยิ่ งขึ้ นใน อนาคตและเนื่ องจากมี เครื อข ายบริ ษั ทในเครื อเอ็ กซอน- โมบิ ลอยู ทั่ วโลก จึ งมี การส งบุ คลากรไปฝ กงานทั่ วโลก หรื อไปประจำในประเทศต างๆ ทั้ งหลายทั้ งปวงเป น แผนแม บทที่ เราจะพั ฒนาบุ คลากรของเราตั้ งแต เริ่ มต น จนไปถึ งจุ ดสู งสุ ดที่ ศั กยภาพของพวกเขาจะไปถึ ง มาถึ งเรื่ องที่ โรงกลั่ นฯ ให ความสำคั ญควบคู ไปกั บ เรื่ องของบุ คลากรคื อ เรื่ องของความปลอดภั ย เรามี จุ ดมุ งหมายที่ จะให ทุ กคนที่ มาทำงานที่ นี่ มาอย างไร ต องกลั บไปอย างนั้ น ไม มี แม แต รอยขี ดข วน

Powered by