Quarter 1/2017

“พระตำหนั กมหาราช” หรื อ “ตึ กขาว”

โดยเฉพาะ “พระตำหนั กมหาราช” และ “พระ ตำหนั กราชิ นี ” อาคารซึ่ งเคยถู กใช เป น “อาไศรยสถาน (สถานพั กฟ นตากอากาศสำหรั บผู ป วย) แห งแรกของ ประเทศไทย” อาคารทั้ งสองหลั งนี้ ถู กสร างขึ้ นตั้ งแต รั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล าเจ าอยู หั ว (รั ชกาล ที่ ๔) ต อมาในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล า เจ าอยู หั ว สมเด็ จพระศรี พั ชริ นทราบรมราชิ นี นาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล าฯ ให บู รณะปฏิ สั งขรณ ขึ้ นใหม และพระราชทานนามแก อาคารทั้ งสอง โดยให อาคาร หลั งใหญ สี ขาวมี นามว า “พระตำหนั กมหาราช” ส วน อาคารหลั งเล็ กสี แดงมี นามว า “พระตำหนั กราชิ นี ” แต ประชาชนย านอ างศิ ลาก็ ยั งคงนิ ยมเรี ยกตามลั กษณะ ภายนอกว า “ตึ กขาว” และ “ตึ กแดง” ในวั นนี้ สิ นค าขึ้ นชื่ ออี กสิ่ งที่ กำลั งเป นที่ รู จั กและ ได รั บการยอมรั บจากประชาชน ที่ นิ ยมซื้ อเป นของฝาก เมื่ อมี โอกาสเดิ นทางเข ามาท องเที่ ยวยั ง ต.อ างศิ ลา จ.ชลบุ รี และหน วยงานภาครั ฐและเอกชน ที่ นิ ยมสั่ งซื้ อ เพื่ อใช ตั ดเย็ บเป นเสื้ อสวมใส เมื่ อคราต องออกงานเป น หมู คณะ จนทำให ผู ผลิ ตซึ่ งก็ คื อชาวชุ มชนบ านป ก ต องเร งกำลั งการผลิ ตให ทั นกั บความต องการโดยเฉพาะ ช วงเทศกาลสำคั ญต างๆ ก็ คื อ “ผ าทอมื อคุ ณย าท าน” ที่ นอกจากจะเป นสิ นค าที่ มี ความน าสนใจในลวดลาย การทอแล ว สิ นค าชิ้ นนี้ ยั งอยู ในโครงการสื บสานตำนาน ผ าทอมื อ ในพระราชดำริ สมเด็ จพระศรี สวริ นทิ รา บรมราชเทวี พระพั นวั สสาอั ยยิ กาเจ า เมื่ อกว า ๑๐๐ ป ก อนอี กด วย

Powered by