Quarter 1/2017

รางวั ลมาตรฐานความเป็ นเลิ ศระดั บโลกในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา มี สถิ ติ การทำงานโดยไม มี การบาดเจ็ บที่ ต อง บั นทึ กของพนั กงานมากกว า ๑๕ เดื อน หรื อ ๕๖๐ วั น นั บถึ งสิ้ นเดื อน มี นาคม ๒๕๖๐ สำหรั บสถิ ติ ความปลอดภั ยในการทำงานของผู รั บเหมา ก็ ยอดเยี่ ยมด วยจำนวน ๑,๖๑๗ วั น โดยไม มี การบาดเจ็ บที่ ต องบั นทึ ก นอกจากนี้ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชายั งมี สถิ ติ ความปลอดภั ยด านปฏิ บั ติ การที่ ยอดเยี่ ยมโดยไม มี เหตุ การณ ระดั บ เที ยร ๑ และ เที ยร ๒ ในช วงไตรมาสแรก ทางด านสิ่ งแวดล อม ไม มี การปล อยก าซหรื อน้ ำมั นหกรั่ วไหล และไม มี กรณี ในเรื่ องของการควบคุ มธุ รกิ จ

โดยโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ได รั บรางวั ลมาตรฐานความเป นเลิ ศระดั บโลกในเครื อเอ็ กซอนโมบิ ล รวม ๖ จาก ๗ รางวั ล ได แก

๑. มาตรฐานความเป นเลิ ศด านความปลอดภั ยบุ คคล ๒. มาตรฐานความเป นเลิ ศด านความปลอดภั ยในส วนปฏิ บั ติ การ ๓. มาตรฐานความเป นเลิ ศด านการรั กษาสิ่ งแวดล อม ๔. มาตรฐานความเป นเลิ ศด านความเชื่ อมั่ นของอุ ปกรณ ๕. มาตรฐานความเป นเลิ ศด านความเติ บโตทางผลรายได ๖. มาตรฐานความเป นเลิ ศด านมาตรฐานรวมที่ ดี ที่ สุ ดในทุ กด าน

เราให ความสำคั ญกั บการดำเนิ นงานที่ ได มาตรฐาน ควบคู ไปกั บการบริ หารจั ดการความปลอดภั ยขั้ นสู ง ตลอดจนการดู แลใส ใจสิ่ งแวดล อม และชุ มชน ให ร วมก าวไปข างหน าด วยกั นอย างมั่ นคง

Powered by