Quarter 4/2014

คุ ณมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรมองค กร และรั ฐกิ จสั มพั นธ ผมต องขอขอบคุ ณพนั กงานและชมรมบริ จาค โลหิ ต เอสโซ ฯ ที่ มี โครงการบริ จาคโลหิ ตทุ ก ๓ เดื อน คื อในเดื อนมี นาคม มิ ถุ นายน กั นยายน และธั นวาคม ป ๒๕๕๗ และในป ต อๆ ไปด วย โครงการดี ๆ แบบนี้ นอกจากจะเป นการทำ ประโยชน เพื่ อสั งคมแล ว ยั งเป นการร วมเทิ ดพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว และถวายเป นพระราช กุ ศลด วย ในโอกาสที่ เอสโซ ครบรอบ ๑๒๐ ป ของการดำเนิ น กิ จการในประเทศไทย ผมขอเชิ ญชวนเพื่ อนๆ พี่ ๆ น องๆ ให มาร วมบริ จาคโลหิ ตกั นเยอะๆ มาช วยกั น เติ มความสุ ขและให สิ่ งดี ๆ กั บสั งคมกั นนะครั บ

Powered by