Quarter 4/2014

พลั งงานเสริ ม

เป นบทนำจากหนั งสื อชุ ด ความรู ไทย ขององค การค า คุ รุ สภา เขี ยนโดย นายสรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ เมื่ อป พ.ศ.๒๕๓๕ เป นส วนหนึ่ งที่ ผมขอคั ดเป นข อมู ลในการเขี ยนบทความ ชิ้ นนี้ เนื่ องในโอกาสที่ เอสโซ ดำเนิ นกิ จการในประเทศไทย ครบ ๑๒๐ ป นอกจากนี้ ผมยั งใช ข อมู ลอ างอิ งจากแหล งอื่ นๆ อี กสามแหล งคื อ ข อเขี ยนที่ ได รั บการตี พิ มพ เป นหนั งสื อ และคำเล าขานของคุ ณปู คื อท านพระยามหาอำมาตยา- ธิ บดี ที่ มี ถึ งบุ ตรชาย คื อนายสรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ และ ถ ายทอดมาสู รุ นหลาน คื อตั วผม (นายจุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ ) ซึ่ งท านพระยามหาอำมาตยาธิ บดี ผู นี้ แต เดิ มมี นามว า นายเส็ ง เข ารั บราชการสนองพระมหากรุ ณาธิ คุ ณใน พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๕ ได รั บพระราชทานบรรดาศั กดิ์ ดั งราชทิ นนาม คื อ พระยาสฤษดิ์ พจนกร พระยาศรี สหเทพ และพระยามหา อำมาตยาธิ บดี ตามลำดั บ ท ายที่ สุ ดมี หน าที่ ราชการ เป นองคมนตรี และได รั บพระราชทานนามสกุ ล “วิ รยศิ ริ ” ในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล าเจ าอยู หั ว รั ชกาลที่ ๖ ส วนที่ สองได แก หนั งสื อ บทความ เอกสาร จดหมาย คำบอกเล า ตลอดจนเศษกระดาษที่ คุ ณพ อ (นายสรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ ) เขี ยนบั นทึ กเอาไว ส วนที่ สามคื อ เอกสารอ างอิ งของบริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป ของการดำเนิ นกิ จการในประเทศไทย

¨Ø ÅÈÔ ÃÔ ÇÔ ÃÂÈÔ ÃÔ àÃÕ ÂºàÃÕ Â§

“สมั ยเป นเด็ ก บ านผมอยู ยศเส ตอนเดิ นไปเรี ยนที่ เทพศิ ริ นทร ผมชอบดู รถไฟแล นลอดใต สะพานกษั ตริ ย ศึ ก รถไฟสมั ยนั้ นลากจู งด วยรถจั กรไอน้ ำ ส งเสี ยงชึ่ กชั่ กๆ พ นควั นดำพวยพุ งขึ้ นสู ท องฟ า ลู กสู บข างหน าพ นไอน้ ำ สี ขาวกระจายออกไปสองข าง พร อมกั บเป ดหวู ดดั งลั่ น ปู นๆๆ “ผมไม มี โอกาสเป นคนขั บรถไฟอย างที่ ใฝ ฝ นเมื่ อ ตอนเป นเด็ ก แต เมื่ อโตขึ้ น ความชอบรถไฟกลายเป น ความรั กเมื่ อรู จากพ อว า รถไฟเป นสมบั ติ ที่ ชาติ ไทย ได รั บพระราชทานจากในหลวงรั ชกาลที่ ๕ เมื่ อหลาย สิ บป ที่ แล ว ยิ่ งกว านั้ นจากการค นคว าต อมา ผมได ทราบ ว าถ าไม มี รถไฟขึ้ นในครั้ งนั้ น เราอาจสู ญเสี ยเอกราช ไปแล ว หรื ออย างน อยก็ คงจะไม เจริ ญก าวหน าเช นที่ เป น อยู ทุ กวั นนี้ ตั วผมและพวกพ องของผมที่ ชอบเล นรถไฟ เล็ กๆ เป นงานอดิ เรก ชอบรถไฟจริ งคั นใหญ ๆ และชอบ ค นคว าเรื่ องราวของการรถไฟ ได รวมตั วกั นเป นชมรม ตามอุ ดมการณ ว า “รวมคนที่ มี ความรั กในสิ่ งเดี ยวกั น เพื่ อใช ความรั กนั้ นสร างสรรค เพื่ อส วนรวม” สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ

Powered by