Quarter 4/2014

โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ร วมกั บกลุ มประมงต นแบบบ านอ าวอุ ดม กลุ มประมงพื้ นบ าน เทศบาลนครแหลมฉบั ง โรงเรี ยนวั ดใหม เนิ นพยอม ชุ มชน บ านอ าวอุ ดม และอาสาสมั ครชุ มชน พร อมด วยบริ ษั ทต างๆ ในเขตพื้ นที่ ชุ มชน บ านอ าวอุ ดม จั ดโครงการทำดี เพื่ อพ อ ปล อยพั นธุ สั ตว น้ ำลงสู ทะเล และร วมกั น เก็ บขยะ ลอกท อระบายน้ ำรอบชุ มชน โครงการทำดี เพื่ อพ อ

มอบทุ นการศึ กษาโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ

ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา นำที มพนั กงานจั ดงานมอบทุ นการศึ กษาโรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ และพนั กงาน ประจำป ๒๕๕๗ โดยมี นายคมสั น เอกชั ย ผู ว าราชการจั งหวั ด ชลบุ รี ให เกี ยรติ มาเป นประธานในพิ ธี กองทุ นนี้ จั ดตั้ งขึ้ นตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อสนั บสนุ นทุ นการศึ กษาให แก นั กเรี ยนในเขตพื้ นที่ อำเภอศรี ราชา ที่ มี ความประพฤติ ดี แต มี ทุ นทรั พย จำกั ด ในป นี้ พนั กงานบริ ษั ทเอสโซ ทั้ งจากโรงกลั่ นน้ ำมั น คลั งน้ ำมั น และสำนั กงานใหญ ได ร วมกั นบริ จาค ทุ นสนั บสนุ นการศึ กษาให แก น องๆ มากถึ ง ๒๕๔ ทุ น รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น ๖๗๘,๐๐๐ บาท นั บเป นยอดบริ จาคที่ สู งมากนั บตั้ งแต ตั้ งกองทุ นมา กิ จกรรมภายในงาน นอกจากจะมี การมอบทุ นแล ว ยั งจั ดให มี กิ จกรรม เกมหลากหลาย ไม ว าจะเป น เกมยิ งลู กโทษ, โยนห วง, เกมวั ดดวง, ปาเป าลู กโป ง, โยนป งปอง, เกมหมุ นวงล อ และซุ มขนม ไอศกรี ม ให น องๆ ได ร วมสนุ กและอิ่ มท อง เหล าพนั กงานที่ อาสาสมั ครมาเป นพี่ ๆ ประจำซุ มต างๆ ก็ ทุ มเทแรงกายแรงใจกั นอย างเต็ มที่ เพื่ อให น องๆ ได มี วั นที่ ดี น าจดจำไปอี กนานแสนนาน

ศู นย ฝ กอาชี พสตรี โครงการเอสโซ พั ฒนา ได ดำเนิ นการอย างต อเนื่ อง มาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่ อมุ งมั่ นหาความรู ใหม ๆ ให กั บกลุ มแม บ านในชุ มชน ให สามารถประกอบอาชี พเสริ ม เพิ่ มพู นรายได ให กั บครอบครั ว ในไตรมาสนี้ ได มี การสอนทำขนมเป ยะชาววั ง แม การทำขนมเป ยะจะยากกว าที่ คิ ด แต ก็ ไม เกิ นความสามารถของทุ กคน ได ออกมาเป นขนมเป ยะชาววั งหน าตาน าทาน แถมยั งรสชาติ อร อย และที่ สำคั ญบรรยากาศในงานก็ ยั งครึ กครื้ นเต็ มไปด วย รอยยิ้ ม และเสี ยงหั วเราะเช นเคย โครงการเอสโซ พั ฒนา

Powered by