Quarter 4/2014

กฐิ นเอสโซ มอบทุ นเพื่ อวั ด โบราณสถาน ทุ นการศึ กษาเยาวชน พร อมด วยกิ จกรรมคาราวานวิ ทยาศาสตร บริ ษั ท เอสโซ ฯ จั ดงานทอดกฐิ นที่ วั ดปู บั ว จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี ซึ่ งได รั บการ ขึ้ นทะเบี ยนเป นโบราณสถานโดยกรมศิ ลปากร โดยหาทุ นสนั บสนุ นการบู รณะวั ด มอบทุ นการศึ กษาเยาวชน รวมเป นเงิ นกว า ๑ ล านบาท พร อมทั้ งจั ดกิ จกรรม คาราวานวิ ทยาศาสตร เพื่ อเยาวชน

เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ป เอสโซ ในประเทศไทย ทางบริ ษั ทฯ นำโดย นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการและ กรรมการผู จั ดการ ร วมกั บลู กค าสถานี บริ การ พั นธมิ ตรธุ รกิ จ สโมสรพนั กงานเอสโซ และพนั กงาน ร วมระดมทุ นจั ดทอดกฐิ น สามั คคี โดยได รั บเงิ นบริ จาคกว า ๙๐๒,๙๙๙ บาท เพื่ อนำไปสร างพระพุ ทธรู ปปางนาคปรก บู รณะโบสถ และโบราณสถานต างๆ ให กั บวั ดปู บั ว จ.สุ พรรณบุ รี พร อมทั้ งมอบทุ นการศึ กษาให แก นั กเรี ยนที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย จากโรงเรี ยนในชุ มชนใกล เคี ยง จำนวน ๑๒๐ ทุ น ทุ นละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป นเงิ น ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยรวมยอดเงิ นบริ จาคทั้ งสิ้ น ๑,๑๔๒,๙๙๙ บาท

เอสโซ (ประเทศไทย) จั ดกิ จกรรมพิ สู จน ประสบการณ ขั บขี่ เหนื อระดั บ จากกรุ งเทพฯ สู ขอนแก น ตอกย้ ำความเป นผู นำผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพสู งและบริ การที่ ได มาตรฐาน

บริ ษั ท เอสโซ ฯ บริ ษั ทชั้ นนำด านธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมป โตรเลี ยมและป โตรเคมี จั ดกิ จกรรมพิ สู จน ประสบการณ ขั บขี่ เหนื อระดั บประจำป ๒๕๕๗ จากกรุ งเทพฯ สู ขอนแก น เป ดโอกาสให สื่ อมวลชนและผู ขั บขี่ รถยนต ดี เซล ได พิ สู จน ผลิ ตภั ณฑ สำหรั บเครื่ องยนต ดี เซลเกรดพรี เมี่ ยม “เอสโซ ซู พรี ม ดี เซล พลั ส” (Esso Supreme Diesel Plus) และ น้ ำมั นเครื่ อง “โมบิ ล ซู เปอร เทอร โบสป ด” (Mobil Super Turbospeed) รวมถึ งสถานี บริ การที่ ได มาตรฐาน นอกจากนี้ ยั งถื อโอกาสขอบคุ ณ ผู บริ โภคในประเทศไทย ที่ ให ความไว วางใจเอสโซ มาตลอดเป นเวลากว า ๑๒๐ ป นายนี ล เอ. แฮนเซ็ น ประธานกรรมการ และกรรมการผู จั ดการ บริ ษั ท เอสโซ ฯ กล าวว า “กิ จกรรมแรลลี่ ในครั้ งนี้ เราตั้ งใจที่ จะมอบประสบการณ การขั บขี่ ที่ เหนื อกว า

จากการทดลองใช ผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพอย าง เอสโซ ซู พรี ม ดี เซล พลั ส และโมบิ ล ซู เปอร เทอร โบสป ด ซึ่ งเป นผลิ ตภั ณฑ ที่ เอสโซ ทุ มเทในการพั ฒนา นอกจากนี้ ผู บริ โภคยั งได พบกั บสถานี บริ การเอสโซ ในรู ปโฉมใหม ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของโครงการพั ฒนาและ ขยายเครื อข ายของบริ ษั ทฯ ผมขอถื อโอกาสนี้ ย้ ำให ทุ กท านมั่ นใจว า เอสโซ จะยั งคงมุ งมั่ นพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ และการบริ การของเรา อย างต อเนื่ อง เพื่ อตอบสนองความต องการผู บริ โภค และเพื่ อตอกย้ ำความเป นผู นำในคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั น”

ศู นย ผลิ ตก าซธรรมชาติ น้ ำพอง มอบเงิ นสนั บสนุ นเพื่ อต อเติ มหลั งคาศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ ก นายชุ มชนิ ตร จิ ตต หมั่ น รองประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค มอบเงิ นสนั บสนุ นจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให แก นายพนม เย็ นสบาย นายกเทศมนตรี ตำบลม วงหวาน และอาจารย สำรวย ธี รปรเมศวร ที่ ปรึ กษาด านการศึ กษา เทศบาลตำบลม วงหวาน โดยมี นายกำธร ถาวรสถิ ตย ผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น เป นสั กขี พยาน เพื่ อต อเติ มหลั งคา ศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ ก เทศบาลตำบลม วงหวาน เมื่ อวั นที่ ๔ ธั นวาคม ๒๕๕๗ พร อมกั บร วมพิ ธี เป ดอาคารสำนั กงานเทศบาลตำบลม วงหวานหลั งใหม นอกจากนี้ ยั งมอบทุ นการศึ กษาให แก โรงเรี ยนในเขตอำเภอน้ ำพองป ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทอี กด วย

Powered by