Quarter 2/2014

๑๒๐ ป มิ นิ มาราธอน จำนวนกว าสองแสนบาท ให แก มู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคนพิ การ ซึ่ งเป นส วน เพิ่ มเติ มจากคอมพิ วเตอร โน ตบุ กจำนวน ๘๐ เครื่ อง ที่ เอสโซ ได มอบไปเพื่ อให นั กเรี ยนพิ การโรงเรี ยนอาชี ว พระมหาไถ พั ทยา มู ลนิ ธิ คุ ณพ อเรย ได ใช เพื่ อพั ฒนา ทั กษะวิ ชาชี พอิ เล็ กทรอนิ กส และคอมพิ วเตอร และส ง มอบให กั บนั กเรี ยนที่ ขาดแคลนตามชนบทต อไป หลั งจากนั้ น ก็ มี การลุ นรางวั ลในการแข งขั น ประเภทต างๆ โดยแบ งตามเพศ คื อ ชาย หญิ ง และ ช วงอายุ รางวั ลแบ งเป นประเภทต างๆ ดั งนี้ ทั่ วไปชาย ทั่ วไปหญิ ง ชาย อายุ ต่ ำกว า ๑๕ ป หญิ ง อายุ ต่ ำกว า ๑๕ ป ชาย อายุ ๑๖ – ๒๙ ป หญิ ง อายุ ๑๖ – ๒๙ ป ชาย อายุ ๓๐ – ๓๙ ป หญิ ง อายุ ๓๐ – ๓๙ ป ชาย อายุ ๔๐ – ๔๙ ป หญิ ง อายุ ๔๐ – ๔๙ ป ชาย อายุ ๕๐ – ๕๙ ป ชาย อายุ มากกว า ๖๐ ป และหญิ งอายุ มากกว า ๕๐ ป นอกจากนี้ ยั งมี รางวั ลพิ เศษอี ก ๓๐ รางวั ล สำหรั บ นั กวิ่ งที่ โดดเด น ไม ว าจะเป นนั กวิ่ งซู เปอร ฮี โร นั กวิ่ ง อาราเร นั กวิ่ งรุ นจิ๋ ว หรื อ นั กวิ่ งครอบครั ว รวมทั้ งรางวั ล สำหรั บ ชมรมวิ่ ง ที่ ส งสมาชิ กเข าร วมการแข งขั นมาก ที่ สุ ด ๕ อั นดั บ รอยยิ้ มและเสี ยงหั วเราะ ของผู เข าร วมกิ จกรรม เดิ น วิ่ งการกุ ศล เอสโซ ๑๒๐ ป ครั้ งนี้ คื อ สิ่ งบ งชี้ ความ สำเร็ จของการจั ดกิ จกรรมในครั้ งนี้ ภาพของเหล านั กเดิ น และนั กวิ่ ง แสดงให เห็ นการก าวไปข างหน าอย างไม หยุ ดยั้ ง เช นเดี ยวกั บเอสโซ ที่ จะยั งคงก าวต อไปข างหน า เพื่ อจั ดหาพลั งงานในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของไทย สมดั งคำที่ ว า Legends never stop running

เวลาประมาณ ๖.๔๐ น. นั กวิ่ งจริ งจั งก็ ทะยอยเข า เส นชั ย ซึ่ งก็ คื อ จุ ดเริ่ มต นของการวิ่ งนั่ นเอง โดยทั่ วไป แล ว ความรู สึ กเมื่ อวิ่ งเข าเส นชั ย แล วรั บเหรี ยญทองเป น ที่ ระลึ กถึ งความรู สึ กภาคภู มิ ใจที่ เราสามารถทำสิ่ งที่ ตั้ งใจ ในครั้ งนี้ ได สำเร็ จ เป นความรู สึ กดี ๆ ที่ น าจดจำ ถ าพู ด ไปแล ว ก็ ต องบอกว ากิ จกรรมครั้ งนี้ มี แต ผู ชนะ ได ทั้ ง เหรี ยญและสุ ขภาพที่ ดี รวมทั้ งได ทำบุ ญร วมกั น หลั งการแข งขั น นั กวิ่ งทุ กคนก็ ร วมกั นรั บประทาน อาหารเช าอร อยๆ อาทิ กระเพาะปลา ข าวต ม เฉาก วย ฯลฯ ต อจากนั้ น เหล านั กวิ่ ง ก็ ร วมกั นยิ นดี กั บการมอบ รายได ส วนหนึ่ งของการจั ดงานเดิ น วิ่ ง การกุ ศล เอสโซ

Powered by