Quarter 2/2014

ภายในห องสตู ดิ โอของโปรเฟสเซอร เยลลี กั บผลงานภาพผู หญิ งยื นเปลื อยกาย ป จจุ บั นภาพนี้ อยู ในพระที่ นั่ งวิ มานเมฆ

และบรรยากาศเงี ยบสงบปราศจากเสี ยงรบกวนสมาธิ ในการปฏิ บั ติ งาน อี กทั้ ง มองสิ เออดุ รั ง และนายช าง มาร กอตตี ก็ เป นผู มี อารมณ สุ นทรี ย มี ความละเอี ยดลออ พิ ถี พิ ถั นในการเขี ยนภาพ ผิ ดนิ ดผิ ดหน อยไม ได เมื่ อ เขี ยนภาพเสร็ จในแต ละขั้ นตอนจะมี การร องรำทำเพลง สนุ กเฮฮาสมเป นศิ ลป นโดยแท ดั งที่ ได ทรงบรรยายไว ในพระราชหั ตถเลขาถึ งสมเด็ จพระเจ าลู กเธอ เจ าฟ า นิ ภานภดลฯ เมื่ อวั นที่ ๕ พฤษภาคม รั ตนโกสิ นทรศก ๑๒๖ ไว ตอนหนึ่ งว า “เวลาบ าย ๒ โมงเศษ ไปที่ สตู ดิ โอของมากอตตี ซึ่ งอยู ไม ห างกั นกั บวิ ลลานี้ นั ก มองสิ เออดุ รั งไปจั ดไว เปน ที่ เขี ยนรู ป เปนเรื อนอยู ในสวนที่ รกๆ เรื อนเก าๆ หญ า แลต นไม ขึ้ นตามกระไดแลตามผนั ง มี ห องที่ เขาจั ดไว ให แต งตั ว การแต งตั วอยู ข างจะประดั กประเดิ ด เพราะสิ่ งที่ เปลี่ ยนใหม เช น เข็ มขั ดไม ได ร นออกให ได ที่ ร นสามสี่ หน จึ งได แล ว รอดตั วที่ เสื้ อแลกางเกงไม ได ตั ดใหม ถ าเปน ของที่ ตั ดใหม ก็ เปนสรวมไม ได เพราะสรวมเสื้ อชั้ นใน หนาเสื้ อจึ งได คั บอยู สั กหน อย ถ าหากว าหนาวจะสรวม กั๊ กชั้ นในไม ได ถ าเปนมาออฟฟ เชี ยลอย างแต ก อนโทษ ก็ ต องถึ งตั ดเสื้ ออี ก แต งเสื้ อขาวสรวมเสื้ อครุ ยสายสร อย จุ ลจอมเกล าแลช างเผื อก ตาครู ช างเขี ยนชอบนั กว างาม แรกยื นตั้ งท าถ ายรู ปถ ายทั้ งตั วหลายครั้ ง แล วถ ายแต หั ว แล วไล ใครๆ ไปหมดให นั่ งจึ งลงมื อทำงาน เขี ยนหั ว เพี ยงน าอกด วยสดึ งแผ นเล็ ก เปนการลองมื อเขี ยนถ าน แล วประสมสี รวมด วยกั นทั้ งหมดประมาณสั ก ๒ ชั่ วโมง จึ งแล วสำเร็ จเปนอั นเลิ ก

ครั้ นต อมา มองสิ เออดุ รั ง ได เลื อกหาสถานที่ ใหม สำหรั บเป นสตู ดิ โอในการเขี ยนพระบรมสาทิ สลั กษณ ถวาย ในที่ สุ ดได ตั ดสิ นใจเลื อกเอาสตู ดิ โอของนาย มาร กอตตี ซึ่ งเป นจิ ตรกรช างเขี ยนอี กท านหนึ่ ง ลงความ เห็ นว าเหมาะสมด วยประการทั้ งปวง ทั้ งเรื่ องแสงสว าง สถานที่ และบรรยากาศโดยรอบ ห องสตู ดิ โอแห งนี้ ตั้ งอยู ในสวนป าค อนข างรก ภายในห องเต็ มไปด วย ผลงานภาพเขี ยนมากมายของนายช างมาร กอตตี

Powered by