Quarter 2/2014

กลุ มธุ รกิ จด านพลั งงานอำเภอน้ ำพองมอบทุ นการศึ กษา นายยงยศ หาญสุ วณิ ช รองประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค (ที่ ๒ จากซ าย) ร วมกั บผู บริ หารของโรงไฟฟ า น้ ำพอง บริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท ปตท.สำรวจและผลิ ต- ป โตรเลี ยม จำกั ด (มหาชน) มอบทุ นการศึ กษาจำนวน ๓๔๖ ทุ น ให กั บนั กเรี ยน ที่ เรี ยนดี แต ขาดแคลนทุ นทรั พย ในเขตอำเภอน้ ำพอง ที่ หอประชุ มโรงเรี ยน น้ ำพองศึ กษา อำเภอน้ ำพอง จั งหวั ดขอนแก น โดยมี นายประเสริ ฐ ลื อชาธนา- นนท รองผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น เป นประธานในพิ ธี

เอสโซ จั ดเดิ น-วิ่ งเพื่ อสุ ขภาพการกุ ศล เนื่ องในโอกาสฉลองครบ ๑๒๐ ป พร อมทั้ งมอบเงิ นบริ จาคให แก มู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคนพิ การ

นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๓ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการฝ าย กิ จกรรมองค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานจั ดกิ จกรรม เดิ น-วิ่ งเพื่ อสุ ขภาพการกุ ศล “เอสโซ ๑๒๐ ป มิ นิ มาราธอน” เนื่ องในโอกาสที่ บริ ษั ทเอสโซ ฯ ได ดำเนิ นธุ รกิ จน้ ำมั นป โตรเลี ยมในประเทศไทยครบ ๑๒๐ ป ในป นี้ โดยได มอบเงิ นบริ จาคจากบริ ษั ทและพนั กงาน และรายได ส วนหนึ่ งที่ ได จากการสมั ครมิ นิ มาราธอน ให แก มู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคนพิ การ เพื่ อสนั บสนุ นโครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พอิ เล็ กทรอนิ กส และคอมพิ วเตอร โดยมี บาทหลวง ดร.พิ ชาญ ใจเสรี (ที่ ๒ จากซ าย) ประธานมู ลนิ ธิ พระมหาไถ เพื่ อการพั ฒนาคนพิ การ เป นผู รั บมอบเงิ นบริ จาค จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ งหมื่ นบาทถ วน) ในโอกาสนี้

เอสโซ พาผู ถื อหุ นเยี่ ยมชมกิ จการบริ ษั ทฯ ในวั นที่ ๑๘ มิ ถุ นายน นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานกล าวเป ดโครงการการเยี่ ยมชมกิ จการของบริ ษั ทฯ และนายเข็ มชาย โอสถาพั นธุ ผู จั ดการฝ ายนั กลงทุ นสั มพั นธ ร วมเดิ นทาง ไปกั บผู ถื อหุ น โครงการนี้ จั ดขึ้ นเพื่ อให ผู ถื อหุ นได เรี ยนรู และเข าใจเกี่ ยวกั บ กิ จการของบริ ษั ทมากยิ่ งขึ้ น ผู ถื อหุ นไปเยี่ ยมชมธุ รกิ จต างๆ และกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของบริ ษั ท ได แก องค การพิ พิ ธภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แห งชาติ (อพวช) คลั งน้ ำมั นของบริ ษั ท และ สถานี บริ การน้ ำมั น พร อมกั บฟ งบรรยายจากผู บริ หารของบริ ษั ท ได แก

ดร. ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จ โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา ได นำเสนอข อมู ลเกี่ ยวกั บ โรงกลั่ นฯ นายยอดพงศ สุ ตธรรม กรรมการและผู จั ดการการตลาดขายปลี ก ได นำเสนอข อมู ลเกี่ ยวกั บการตลาดขายปลี ก และ นางกิ ติ ยาวดี นิ ลวรรณ ผู จั ดการสื่ อสารองค กร นำเสนอข อมู ลกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของบริ ษั ท และพาผู ถื อหุ นทุ กท าน เดิ นทางกลั บมายั งอาคารเอสโซ ทาวเวอร ด วยรอยยิ้ มและความประทั บใจ

Powered by