Quarter 2/2014

ก าวมาถึ งวั นนี้ “มั่ นใจคุ ณภาพ มั่ นใจเอสโซ ” เมื่ อยุ คสมั ยเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ วด วยความ ก าวกระโดดของเทคโนโลยี ธุ รกิ จค าปลี กของเอสโซ จึ ง ขยั บปรั บกลยุ ทธ จั ดหาผลิ ตภั ณฑ คุ ณภาพด านพลั งงาน เพื่ อตอบสนองความต องการของผู บริ โภคชาวไทย ไปพร อมกั บการขั บเคลื่ อนให เกิ ดความยั่ งยื น ด วยแผน การขยายเครื อข ายสถานี บริ การใหม ๆ ปรั บเปลี่ ยน ภาพลั กษณ ของสถานี บริ การให สดใส ทั นสมั ย เพิ่ มความ เป นกั นเอง โดยคุ ณยอดพงศ ขยายรายละเอี ยดใน เรื่ องนี้ ว า “ในอดี ตเราเคยเป นที่ ๑ ในตลาดค าปลี ก ตอนนี้ เราเป นที่ ๒ โดยมี คู แข งขั นที่ พยายามเข ามาแย งชิ ง ตำแหน งนี้ ความท าทายก็ คื อ การรั กษาความเป นผู นำ ในตลาดค าปลี กสำหรั บบริ ษั ทข ามชาติ ให ได หลั งจาก เกิ ดเหตุ การณ “ต มยำกุ ง” ทางบริ ษั ทฯ ชะลอการลงทุ น ด านค าปลี กในประเทศไทยไปกว า ๑๐ ป ภาพลั กษณ ของสถานี บริ การเราในระยะหลั งอาจสู คู แข งหรื อผู นำ ตลาดไม ได เพราะเราไม ได ทำอะไรมาก เราจึ งกลั บมาดู จุ ดแข็ งว าอะไรทำให เราสามารถยื นอยู ในตำแหน งนี้ ได นาน เราพบว าต องขยายเครื อข ายสถานี บริ การ จะสั งเกตเห็ นว า ๒-๓ ป ที่ ผ านมา เราผลั กดั นให มี การ ขยายจำนวนสถานี บริ การมากขึ้ น และปรั บปรุ ง ภาพลั กษณ สถานี บริ การ เพิ่ มบริ การส วนเสริ ม ขยาย พั นธมิ ตรใหม ๆ ได แก ร านกาแฟ บริ การล างรถ ร านค า สะดวกซื้ อ และให บริ การเปลี่ ยนถ ายน้ ำมั นเครื่ องอย าง มื ออาชี พจากศู นย บริ การโมบิ ล 1 เซ็ นเตอร เพื่ อเพิ่ ม บริ การแก ลู กค าตามความต องการที่ มากขึ้ น

Powered by