Quarter 3/2016

แต คำตอบไม ได มาง ายๆ “เราทำการทดลองโดยใช แผ นเยื่ อที่ ทำจากคาร บอน แทนที่ จะเป นแผ นเยื่ อที่ ทำจากซี โอไลท ซึ่ งเป นเทคโนโลยี ล้ ำสมั ยในป จจุ บั น” ไลฟ ลี กล าว “งานของเราแสดงให เห็ นว าแผ นเยื่ อคาร บอนให ผลลั พธ ที่ ดี ในการกรอง มากกว าถึ ง ๑๐ เท า และสามารถทำได ที่ อุ ณหภู มิ ห อง ด วยวิ ธี นี้ จึ งลดความต องการใช พลั งงานลง” การทดลองประสบความสำเร็ จ แต ยั งมี สิ่ งที่ ท าทาย อยู “ขั้ นตอนต อไปคื อต องทำงานของเราในห องแล็ บ ต อไป เพื่ อทำความเข าใจเรื่ องความคงตั วและความ ทนทานของแผ นเยื่ อ” แม็ คคู ลกล าว “ถ าผลการทดลอง ยั งเป นที่ น าพอใจ เราก็ จะทำการทดสอบโดยใช ชุ ดสาธิ ต ที่ มี ขนาดใหญ ขึ้ น” “ถ าการทดลองคื บหน าในระดั บเดี ยวกั บแผ นเยื่ อ ที่ ใช ในการกรองน้ ำ” ไลฟ ลี เสริ ม “เราก็ อาจจะพบ เทคโนโลยี ใหม ที่ จะสามารถทดแทนเทคโนโลยี แบบเดิ ม ในโรงงานป โตรเคมี ได ในอี กสองสามทศวรรษข างหน า” ความร วมมื อที่ กำลั งรุ ดหน า หั วใจสำคั ญของงานวิ จั ยที่ กำลั งดำเนิ นอยู นี้ คื อ ความร วมมื อระหว าง จอร เจี ย เทค กั บเอ็ กซอนโมบิ ล ไลฟ ลี และแม็ คคู ลเป นตั วแทนที่ สะท อนถึ งความร วมมื อ ดั งกล าว ทั้ งสองพบกั นเมื่ อไลฟ ลี เป นนั กศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษาเมื่ อป ค.ศ. ๒๐๐๖ เขาทำงานวิ จั ยเกี่ ยวกั บ

แผ นเยื่ อแมทริ กซ ผสม (mixed-matrix membrane) ซึ่ งได รั บทุ นสนั บสนุ นจากเอ็ กซอนโมบิ ล นี่ คื อจุ ดเริ่ มต น ของความสั มพั นธ กั บมหาวิ ทยาลั ยที่ ขยายตั วออกไป อย างกว างขวาง ก อให เกิ ดสิ ทธิ บั ตรมากมาย และงาน วิ จั ยจำนวนมากที่ มี การตี พิ มพ เผยแพร ตลอด ๑๐ ป ที่ ผ านมา การศึ กษาเบื้ องต นเกี่ ยวกั บแผ นเยื่ อแมทริ กซ ผสม ค อยๆ พั ฒนาสู งานวิ จั ยเรื่ องการดั กจั บคาร บอน และนำไปสู งานด านการแยกและการกรอง เมื่ อไลฟ ลี กลั บมาที่ จอร เจี ย เทค ในตำแหน งศาสตราจารย ใน ป ค.ศ.๒๐๑๓ แม็ คคู ลมองเห็ นโอกาสที่ จะทำงาน ร วมกั นอี กครั้ ง เพื่ อค นหาเทคโนโลยี ในการแยกที่ ใช พลั งงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ชั่ วเวลาไม ถึ ง สองป ทั้ งคู ทำให เกิ ดความก าวหน าครั้ งใหญ และความ สั มพั นธ ที่ ไปไกลยิ่ งกว าเรื่ องของคนสองคน “ความร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยชั้ นนำต างๆ อย าง จอร เจี ย เทค ช วยให เอ็ กซอนโมบิ ลเข าใจอย างลึ กซึ้ ง ในงานวิ จั ยทางวิ ชาการที่ สามารถนำไปปรั บใช ใน อุ ตสาหกรรมได ” แม็ คคู ลกล าว “และจอร เจี ย เทคก็ ได รั บประโยชน จากความเป น ผู นำในอุ ตสาหกรรมและประสบการณ ของเอ็ กซอนโมบิ ล” ไลฟ ลี เสริ ม “แนวคิ ดก็ คื อใช ประโยชน จากงานวิ จั ยของเรา เพื่ อหาทางออกต างๆ เกี่ ยวกั บพลั งงาน”

เมื่ อมี การบี บอั ดโมเลกุ ลโครงสร าง พาราไซลี นจะผ าน เยื่ อเมมเบรนคาร บอนสั งเคราะห เข าไปได ที่ อุ ณหภู มิ ห อง

เยื่ อเมมเบรนคาร บอนสั งเคราะห

ส วนผสมไฮโดรคาร บอน

โมเลกุ ลโครงสร างพาราไซลี น

Powered by