Quarter 3/2016

ทิ พยสถาน

ÍÃØ ³ÈÑ ¡´Ôì ¡Ôè §Á³Õ

ปรา งค เก าป นเป อยแพ สาท สั่ งเทพพิ ษณุ เป อย โค นพ ายพายุ น อย ข าก มนอมเกล า

อิ ฐผุ

สถิ ตย เฝ า ถึ งวิ -บั ติ เฮย

สยบแพ อิ ฐหิ นฯ (ส วนหนึ่ งจากบทกวี “เป อยน อย” โดย วิ โรฒ ศรี สุ โร เขี ยนเมื่ อเดื อนตุ ลาคม ๒๕๓๓) “ปราสาทหิ น” เป นชื่ อเรี ยกอาคารศาสนสถาน ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งเป นสิ่ งก อสร างเนื่ องในอิ ทธิ พลของ ศิ ลปะขอมหรื อเขมร ในดิ นแดนไทยได พบหลั กฐาน อาคารลั กษณะดั งกล าวมาตั้ งแต พุ ทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึ งพุ ทธศตวรรษที่ ๑๘ โดยมั กพบปราสาทหิ นจำนวน มากในพื้ นที่ ภาคอี สานและภาคตะวั นออกของประเทศ ที่ มี อาณาเขตติ ดต อกั บอาณาจั กรเขมรโบราณ ปราสาท หิ นเหล านี้ สร างขึ้ นเพื่ อสมมุ ติ เป นทิ พยสถานที่ อั ญเชิ ญ เหล าเทพเจ า และทิ พยบุ คคลมาสถิ ตอยู ซึ่ งจะก อให เกิ ด ความเป นสิ ริ มงคลกั บผู กราบไหว เคารพบู ชา รวมถึ งเป น มงคลกั บอาณาบริ เวณอั นเป นที่ ตั้ งของศาสนสถานแห ง นั้ นๆ

ปราสาทเป อยน อย มุ มมองด าน ทิ ศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ

Powered by