Quarter 3/2016

ขนมกล วย โรยหน าด วย มะพร าวทึ นทึ ก

ความต องการของตลาด ทำให ชาวสวนรี บตั ดกล วย ก อนแก คื อผลยั งไม ทั นลบเหลี่ ยม ทำให รสชาติ ของ กล วยไม อร อยเท าที่ ควร เมื่ อเปลื อกเหลื องแล วไม หวาน สนิ ท คนที่ เคยมี โอกาสกิ นกล วยแก จั ดคาต น ถึ งจะรู ว า กล วยอร อยเป นอย างไร แต กระนั้ น กล วยก็ ยั งครอง ตำแหน งราชาผลไม ที่ มี คุ ณค าราคาไม แพงเกิ น ถึ งเก็ บ ก อนกาล ก็ ยั งมี รสหวานอยู เมื่ อผู เขี ยนเป นเด็ ก ขนมกล วย มั กทำกั นเองใน ครั วเรื อน แทบจะไม มี แม บ านคนไหนทำขนมกล วย ไม เป น แต พอผู เฒ าจากไป ความรู ก็ สู ญหายไปด วย คนรุ นลู กรุ นหลาน ที่ เคยกิ นขนมกล วยรสมื อแม และยาย มั กจะบ นว าเดี๋ ยวนี้ หากิ นอร อยยากเย็ น เคล็ ดการทำขนมกล วยรสเยี่ ยมทำไม ยากแต ยุ ง สั กหน อย จะให อร อยเด็ ดต องทุ บมะพร าวห าวแล วขู ดเอา ใครอยากได ขนมกล วยอร อยเลิ ศ ก็ ต องหาวิ ธี ขู ดมะพร าว เอง แต หากไม ขยั นก็ ไปซื้ อมะพร าวขู ดสำเร็ จ ต องเอาที่ ยั งไม คั้ น เพราะมี เคล็ ดดั งนี้ ๑. กล วยน้ ำว า ต องเลื อกกล วยสวนลู กสั้ น ไส เหลื อง สุ กกำลั งดี ยั งไม งอม เปลื อกกล วยเหลื องจน ไม มี สี เขี ยวเนื้ อจึ งจะเหนี ยวหนึ บ ๒. มะพร าวทึ นทึ ก ๓. แป งข าวเจ า แป งเท ายายม อม แป งมั น อั ตราส วนเท ากั น ๔. น้ ำตาลทรายอย าหวานนั กก็ ดี แก สุ ขภาพ ๕. กระทงจากใบกล วยตานี จะมี ความเหนี ยว เนื้ อเรี ยบ สี สวย เย็ บด วยไม กลั ด ถึ งจะครบสู ตรขนม กล วยโบราณ

วิ ธี ทำ ผสมแป งทั้ งสามชนิ ดให เข ากั นก อนนวดราว ๑๐ นาที จนแป งเหนี ยว เคล็ ดคื อใส มะพร าวขู ดลงไป ขยำกะแป งพร อมกั น นวดจนเข ากั นดี จึ งเติ มกล วยที่ ยี ไว แล ว นวดต ออี กหน อยจนเป นเนื้ อเดี ยวกั น ค อยเติ ม น้ ำตาล ตั ดด วยเกลื อเล็ กน อย ตั กแป งที่ กวนเสร็ จแล ว หยอดในกระทง นึ่ ง ๑๕ นาที มะพร าวแต งหน าขู ดเป น เส น นำไปนึ่ งก อนโรยหน าขนม ทำให หอมมั น ไม บู ดง าย คราวนี้ จะรู ว าขนมกล วยอร อยสุ ดยอดนั้ นเป นยั งไง ขนมกล วยไม ใช ทำได กล วยๆ แต ทำบ อย ก็ เป นของ กล วยๆ ไปเอง

Powered by