Quarter 4/2013

จำได คลั บคล ายคลั บคลาว า คุ ณปราจิ น เอี่ ยมลำเนา เจ าของ นิ ตยสาร “กรั งด ปรี ซ ” ซึ่ งพ อ (อาจารย สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ ) เป น ที่ ปรึ กษาอยู มาขอคำปรึ กษาในเรื่ องอยากจั ดการแข งขั นรถยนต แบบ “แรลลี่ ” ที่ ประเทศไทยไม เคยมี การแข งขั นมาก อนเลย เหตุ ที่ คุ ณปราจิ น มี ความคิ ดเรื่ องนี้ ก็ เพราะได อ านหนั งสื อ “คู มื อ คนหลั งพวงมาลั ยที่ ดี ” ที่ พ อเขี ยนและมอบให คุ ณปราจิ น ใช ข อเขี ยน บางตอนลงในหนั งสื อ “กรั งด ปรี ซ ” ผมขอคั ดข อความที่ เป นแรงบั นดาลใจเรื่ องการแข ง “แรลลี่ ” มาให ท านผู อ านพิ จารณาดั งนี้ “การแข งแรลลี่ เขาเล นกั นยั งไง...พู ดง ายๆ ว าแรลลี่ คื อ การ แข งว าใครควรจะควบรถปุ เลงๆ ออกจากต นทางไปสุ ดปลายทาง ซึ่ งอาจจะเป นต นทางเดิ มก็ ได ภายในเวลาและเงื่ อนไขที่ กำหนดไว ตรงเผงหรื อใกล เคี ยงยิ่ งกว าคนอื่ น การเดิ นทางจะควบคุ มโดยเวลา ระยะทาง และความเร็ ว ตามที่ กำหนดไว ในใบสั่ ง ซึ่ งกรรมการจะ มอบให รถแข งแต ละคั นตอนจะออกจากจุ ดเริ่ มต น” ถึ งตอนนี้ พ อกล าวเสริ มขึ้ นมาว า “การแข งขั นแรลลี่ ไม ใช การ แข งความเร็ ว โดยถั วเฉลี่ ยจะอยู ไม เกิ น ๑๐๐ กิ โลเมตรต อชั่ วโมง สำคั ญที่ ต องเข าลงเวลาตรงเวลาและตรงเส นทาง จึ งเหมาะสำหรั บ คนที่ รั กการท องเที่ ยวที่ ใช รถเป นพาหนะเดิ นทาง” ซึ่ งพ อเองก็ มี ประสบการณ การขั บรถไปทำงานถ ายทำภาพยนตร สารคดี และ วั นหยุ ดก็ จะพาครอบครั วไปเที่ ยวพั กผ อนทั่ วไทยมาแล วหลายรอบ พ อเห็ นด วยกั บความคิ ดนี้ เป นอย างมาก แล วบอกคุ ณปราจิ น ว าไม ต องเป นห วง โครงการนี้ ต องสำเร็ จแน

ขั นโตก แรลลี่

แรลลี่ ครั้ งแรกของไทย

â´Â ¨Ø ÅÈÔ ÃÔ ÇÔ ÃÂÈÔ ÃÔ

Powered by