Quarter 4/2013

ของเรากิ นน้ ำมั น ๑๒ กิ โลเมตร/ลิ ตร เต็ มถั งก็ น าจะพอไปถึ ง กำแพงเพชรได จึ งรี บเร งออกเดิ นทางกั น ชั่ วโมงเดี ยวก็ ถึ งเลยถื อ โอกาสเลี้ ยวขวาไปถ ายทำภาพยนตร ที่ อุ ทยานประวั ติ ศาสตร กำแพงเพชร ที่ กำลั งเริ่ มบู รณะ เสร็ จเกื อบเที่ ยง แวะกิ นข าวกลางวั นกั นก อนหน าป มเอสโซ (เป นป มที่ ใหญ สุ ดแล ว) จั บเสื อใส เต็ มถั ง พ อคำนวณน้ ำมั นว าถ าจะ แวะไปถ ายหนั งที่ เขื่ อนภู มิ พลก อนแล วขอนอนที่ ที่ ทำการเขื่ อน รุ งขึ้ นค อยออกเดิ นทางต อ น้ ำมั นเต็ มถั งจากกำแพงเพชรไปเขื่ อน ภู มิ พล ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิ โลเมตร น้ ำมั นเต็ มถั งก็ น าจะพอ ...กิ นข าวเสร็ จก็ เร งเจ า R12 ไปบนถนนลู กรั งและแดดที่ ร อนเหลื อ กำลั ง แต อากาศก็ ไม ร อนเท าไหร เพราะลมหนาวยั งคงอยู มาถึ งตากเกื อบบ ายสอง เพราะถนนช วงนี้ ขรุ ขระมาก เวลา สวนทางกั บรถคั นอื่ นโชเฟอร ต องคอยหลบหิ นก อนเล็ กๆ ที่ ปลิ ว เข ามา (เกื อบ) ปะทะกระจกรถเป นระยะๆ มาถึ งเมื องตากไม ตรง ไปอำเภอเถิ นกลั บเลี้ ยวขวาเข าอำเภอสามเงาเพื่ อเร งให ถึ งเขื่ อน ภู มิ พลก อนมื ด คณะของเราค างที่ เขื่ อนภู มิ พล ๑ คื น ตอนเช าเมื่ อถ ายสารคดี เสร็ จก็ ร่ ำลาพี่ ๆ เจ าหน าที่ การไฟฟ าฯ ที่ คุ นเคยกั นดี เพราะมาถ าย ทำสารคดี “เมื องไทยก าวหน า” ออกอากาศทางช อง ๔ บางขุ นพรหม หลายครั้ งแล ว พ อขอขั บเองโดยอ างว าทางต อไปขึ้ นเขา คณะของ เราย อนกลั บมาที่ จั งหวั ดตาก แล วขึ้ นเหนื อไปถึ งอำเภอเถิ นแล ว เลี้ ยวซ ายขึ้ นเขาไปทางอำเภอลี้ (ทางหลวงขณะนั้ นไม มี ทางตรงไป ลำปางซึ่ งย นระยะทางได มากเหมื อนป จจุ บั น) ที่ แยกลี้ -เถิ นในเวลา นั้ นจะมี เพิ งขายของเรี ยงเป นระยะๆ เราลองแวะดู นึ กว าจะเป นของ ขบเคี้ ยวรองท อง กลั บกลายเป นชาวบ านนำ “โป งข าม” เป นก อน แร ควอตสี ขุ นๆ ทั้ งที่ เจี ยรนั ยแล ว และที่ ยั งเป นก อนแร อยู (เวลานั้ น โป งข ามกำลั งฮิ ตในหมู ไฮโซกรุ งเทพฯ) พ อบอกว าราคาถู กกว าที่ กรุ งเทพฯ มากพ อเลยซื้ อไปฝากแม อย างที่ เจี ยรนั ยแล ว ๒-๓ ก อน

ในด านประชาสั มพั นธ การแข งขั น ท านอาจารย สรรพสิ ริ จะถ ายทำภาพยนตร ขนาด ๑๖ ม.ม. มี ความยาว ๓๐ นาที ให เป น ภาพยนตร สารคดี เชิ งท องเที่ ยวและนำเผยแพร ออกทางรายการ “เมื องไทยก าวหน า” ทางสถานี โทรทั ศน ไทยที วี ช อง ๔ บางขุ นพรหม เดื อนกุ มภาพั นธ พ.ศ.๒๕๑๕ คณะถ ายทำภาพยนตร สารคดี ของสำนั กงานโฆษณา “สรรพสิ ริ ” อั นมี ท านอาจารย สรรพสิ ริ เป น หั วหน าคณะและทำหน าที่ เป นไพล็ อต (โชเฟอร ที่ ๑), คุ ณเขตชั ย วิ รยศิ ริ เป นโคไพล็ อต (โชเฟอร ที่ ๒) มี คุ ณโสภณ โสตระ เป นเนวิ - เกเตอร (คนนำทาง,ดู แผนที่ ) ส วนผม (นายจุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ ) เป น ช างภาพถ ายภาพยนตร เมื่ อรวมพลกั นครบที่ สำนั กโฆษณา “สรรพสิ ริ ” ในตอนเช ามื ดแล ว คณะของเราก็ ออกเดิ นทางด วย รถยนต กึ่ งสปอร ตขนาดเล็ กยี่ ห อ “เรโนล -R12” ที่ วั ยรุ นฝรั่ งเศส ในเวลานั้ นนิ ยมชมชอบ พ อสั่ งเข ามาทดลองวิ่ งเป นคั นแรกของ สยามประเทศเพื่ องานนี้ โดยเฉพาะ จำได ว าเราออกจากถนนสามเสน กรุ งเทพฯ ตอนซั ก ๖ โมง เช า เชื่ อไหมครั บว าเมื่ อ ๔๐ กว าป ก อน คณะของเรามาถึ งจั งหวั ด นครสวรรค ก็ ปาเข าไป ๕ โมงเย็ นแล ว ที่ เสี ยเวลาไปมากทั้ งๆ ที่ เรโนล R12 ถ าเป นทางเรี ยบจะวิ่ งได เกื อบ ๑๘๐ กิ โลเมตรต อชั่ วโมง และถนนก็ ดี พอสมควรถึ งแม จะมี แค ๒ เลน แต ก็ ลาดยางเรี ยบและ ไม มี รถสวนเท าไหร ด วยเหตุ ที่ ระหว างทางต องจอดถ ายทำสารคดี ตลอดทาง ไม ว าจะเป นที่ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ไปจนถึ งแวะ ถ ายเขื่ อนเจ าพระยา ที่ จั งหวั ดชั ยนาท เป นต น รุ งขึ้ น ก็ เริ่ มเดิ นทางออกจากจั งหวั ดนครสวรรค ก อนออกจาก ตั วเมื องในเวลานั้ นมี ป มน้ ำมั นอยู แห งเดี ยว คื อเอสโซ (จั บเสื อใส ถั ง- พลั งสู ง) เด็ กป มเตื อนว า จากนี้ ไม มี ป มน้ ำมั นอี กแล วจนถึ งจั งหวั ด กำแพงเพชร ระยะทาง ๑๑๗ กิ โลเมตร พ อลองคำนวณดู ว ารถ

Powered by