Quarter 4/2013

การแข งขั น “เอสโซ ขั นโตก แรลลี่ ครั้ งที่ ๑” เริ่ มต นเมื่ อ ท านผู อำนวยการองค การส งเสริ มการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย ในเวลานั้ น ตี ธงตาหมากรุ กปล อยรถที ละคั น ห างกั นทุ ก ๒ นาที รถของเราเป นรถแข ง “วี .ไอ.พี ” (คื อถ าชนะไม ว าที่ ใดก็ ไม มี รางวั ล ให ) ได เบอร ๒ ออกจากกรุ งเทพฯ เวลา ๖.๐๐ น. ช วงแรก ขั บรถไปตามเส นทางที่ กำหนด (โร ดชี ต) เป นระยะ ทางประมาณ ๑๐๐ กิ โลเมตร อ อมไปอ อมมาในอยุ ธยา ให ใช เวลา ๒ ชั่ วโมง เราต องพยายามรั กษาความเร็ วโดยเฉลี่ ยให ได ๕๐ กิ โล- เมตรต อชั่ วโมงเพื่ อให ไปถึ งอยุ ธยาตรงเวลา ช วงสอง กรรมการให ขั บรถด วยความเร็ วเฉลี่ ย ๖๐ กิ โลเมตร เดิ นทางในเวลาชั่ วโมงครึ่ งไปให ถึ งปลายทางช วงสอง ยั งงี้ เนวิ เกเตอร จะคำนวณได ทั นที ว าช วงนี้ ระยะทาง ๙๐ กิ โลเมตรพอดี ช วงสอง สิ้ นสุ ดที่ จั งหวั ดกำแพงเพชร “โร ดชี ต” สั่ งให ลงจาก รถมาเล นเกมมั นๆ หาชื่ อและประวั ติ โบราณสถาน ทั้ งสนุ ก ทั้ งเมื่ อย ทั้ งเหนื่ อย เมื่ อส งคำตอบต องรี บรั บ “โร ดชี ต” เพื่ อไปส งให ทั น “อาร ซี ” ต อไป (RC. ไม ใช ยี่ ห อน้ ำอั ดลมที่ วั ยรุ นยุ คโก หลั งวั ง ป พ.ศ. ๒๕๐๙ ชอบดื่ มกั นนะครั บ) RC. ในที่ นี้ หมายถึ งจุ ดลงเวลา ที่ กรรมการกำหนดให เราต องขั บตรงเวลาก็ จะได คะแนนเต็ ม ถ ามาช าไปจะถู กหั กไม มาก แต เร็ วไปจะถู กหั กเป นสองเท า เพราะ การแข งแรลลี่ ไม ให ใช ความเร็ วเกิ นกว ากฎหมายกำหนด) มาถึ งเขื่ อนภู มิ พลก็ จวนพระอาทิ ตย ตกแล ว คณะแข งรถได พั ก การแข ง ๑ วั นด วยความอุ ปถั มภ ของการไฟฟ าฝ ายผลิ ต รุ งเช าทาง เขื่ อนจั ดพิ ธี รั บวั นสงกรานต รดน้ ำดำหั วและสรงน้ ำพระ สายๆ เริ่ ม แข งต อมุ งหน าสู จั งหวั ดเชี ยงใหม ทางตอนลี้ -เถิ นขึ้ นเขาวกไปวนมา น าเวี ยนหั ว ทำให ถั วเฉลี่ ยในการขั บแค ๓๐ กิ โลเมตรต อชั่ วโมง กว าจะถึ งเชี ยงใหม สุ ดเส นทางก็ ปาไปเย็ นแล ว หลั งจากคณะแข งรถ พั กผ อนที่ โรงแรมรถไฟ อาบน้ ำแต งตั วเสร็ จ ก็ ลงมาทานอาหารแบบ “ขั นโตก” และชมการแสดงวั ฒนธรรมชาวเหนื ออย างอ อนช อย สวยงาม หลั งอิ่ มตา-อิ่ มใจกั นแล ว อาจารย สรรพสิ ริ วิ รยศิ ริ นั กแข ง อาวุ โส ขึ้ นไปกล าวรายงานการแข งขั นและเรี ยนเชิ ญท านผู ว า ราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม เป นประธานมอบถ วยรางวั ลและของ ที่ ระลึ กจากบริ ษั ท เอสโซ ฯ ที่ กรุ ณาจั ดหามามอบให มากมาย อาจารย สรรพสิ ริ กล าวตบท ายว า “ความสนุ กและการแข งขั นแรลลี่ อยู ที่ ได ร วมการแข งขั น หลั กที่ สำคั ญจึ งต องไปให สุ ดทาง เล นกะเขาให จบเกม รถที่ ใช ในการ แข งแรลลี่ จึ งไม จำเป นต องเป นรถวิ่ งจี๋ ฝ เท าจั ด (แบบฟอร ด ฟ ลคอน จี .ที . เครื่ อง ๖,๐๐๐ ซี ซี . ที่ เราขั บเข าร วมแข งด วย ได ที่ เท าไหร ขอ ไม บอกครั บ) แต ต องเป นรถที่ ทรหดแน ๆ ไม ยอมจอดแหงข างทาง ง ายๆ คนที่ เป นนั กแข งรถแรลลี่ จริ งๆ จึ งไม ใช ประเภทเลี้ ยวที ไรต อง ยกล อยั น แต ต องขั บรถเป นมี ศิ ลปะ แบบเดี ยวกั บที่ พระองค พี ระฯ ขั บรถขนาดเล็ กชนะรถที่ มี ขนาดใหญ กว าจนได เป นแชมเป ยนโลก ๓ ป ซ อน อย างที่ ทุ กท านชนะในวั นนี้ ”

เมื่ อมี จุ ดเริ่ มต นก็ มี เลิ กรา..นั กแข งทุ กท านกลั บไปนอนที่ โรงแรม รถไฟอย างมี ความสุ ข แต ที่ ทุ กข คื อคณะของเรา เพราะไม มี ห องนอน เหลื ออยู เลยและโรงแรมที่ พั กทุ กแห งที่ เชี ยงใหม เต็ มหมดในเทศกาล สงกรานต เราทั้ ง ๔ คนต องเก็ บของออกเดิ นทางอี กครั้ งอย างไร จุ ดหมาย พ อเป นคนขั บวิ่ งขึ้ นเหนื อไปเรื่ อยๆ ๓ คนที่ เหลื อปล อยให พ อขั บ คนเดี ยว นอกนั้ นเล นเกมซ อนตาดำ (หลั บ) กั นทั้ งคั นรถ สะดุ งตื่ น อี กครั้ งเมื่ อผมรู สึ กอยากยิ งกระต ายจนทนไม ไหว บอกพ อขอหยุ ด รถลงไปถ ายทุ กข (เบา) หน อยได ไหม ...ทุ กคนในรถรวมทั้ งพ อ เห็ นด วยจึ งเบรก..ทั นที ที่ รถหยุ ดผมเป ดประตู ลงไปเป นคนแรก.. สิ่ งที่ เห็ นข างหน าช างสวยงามด วยหมอกบางๆ ที่ ถู กสาดส องด วย แสงแดดยามเช า อากาศสดชื่ นสุ ดๆ ...เราทั้ งสี่ คนออกจากรถยื น เรี ยงกั นอยู บนชั ยภู มิ ที่ คิ ดว าเหมาะแล ว คื อข างหุ บเหวตื้ นๆ พร อม รู ดซิ บกางเกงปลดปล อยทุ กข อย างมี ความสุ ข ปรากฏการณ ต อมา มี เสี ยงหั วเราะประสานเสี ยงอย างขบขั น (แบบอายๆ) เราที่ ก มหน า ก มตาปล อยทุ กข อยู ลื มตาเห็ นกลุ มหญิ งสาว (สวย) หั นหน ามามอง เราเต็ ม ๒ ลู กตา เท านั้ นแหละหนุ มน อยหนุ มใหญ โดดขึ้ นรถแบบ ไม ทั นรู ดซิ บ ขั บออกโดยไม ได ร่ ำลาแม หญิ งเลย..เสี ยมารยาทจริ งๆ แล วเรากำลั งจะไปโผล ที่ ไหนกั น ผมว าน าตื่ นเต นที่ สุ ดในชี วิ ต สำหรั บการเดิ นทางกลั บกรุ งเทพฯ ในการแข ง “เอสโซ ขั นโตก แรลลี่ ครั้ งที่ ๑” นี้ สวั สดี ครั บ

จุ ลศิ ริ วิ รยศิ ริ เรี ยนบริ หารธุ รกิ จจากฮ องกง แล วมาเป นทั้ งผู จั ดการ, ช างภาพ, ช างตั ดต อหนั ง คนเขี ยนบทโฆษณา-สารคดี อยู ที่ สำนั กงานโฆษณา “สรรพสิ ริ ” เป นผู เก็ บรวบรวมสมบั ติ ของการรถไฟ มาไว ที่ แห งเดี ยวกั นเรี ยกว า “หอเกี ยรติ ภู มิ รถไฟ”

Powered by