Quarter 4/2013

อาสาสมั ครโรงกลั่ นฯ ร วมกิ จกรรม Day of Caring ดร.อดิ ศั กดิ์ แจ งกมลกุ ลชั ย กรรมการและผู จั ดการโรงกลั่ นน้ ำมั น บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) นำที มเหล าอาสาสมั ครทำกิ จกรรมดี ๆ ส งท ายป กั บ Day of Caring “สร างบ าน สร างบุ ญ โครงการ ๓” ร วมกั บมู ลนิ ธิ ที่ อยู อาศั ย Habitat for Humanity Thailand สร างบ านให กั บครอบครั ว ด อยโอกาส ในเขตพื้ นที่ ต.ตะเคี ยนเตี้ ย อ.บางละมุ ง จ.ชลบุ รี งานนี้ มี อาสาสมั คร เข าร วมโครงการถึ ง ๔๒ คน แม ทุ กคนจะเหน็ ดเหนื่ อย แต ก็ ยั งเต็ มไปด วยรอยยิ้ ม และความภาคภู มิ ใจที่ ได เป นส วนหนึ่ งในการช วยสานต อความหวั ง และพั ฒนา คุ ณภาพชี วิ ตให กั บผู ที่ ยั งขาดแคลน

โรงกลั่ นฯ สนั บสนุ นโครงการสวนสั ตว สั ญจร ดร.ทวี ศั กดิ์ บรรลื อสิ นธุ ผู จั ดการฝ ายส งเสริ มและควบคุ มธุ รกิ จโรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ เป นประธานเป ดงาน “โครงการสวนสั ตว สู ชุ มชน” ที่ โรงเรี ยนวั ดบ านนา (ฟ นวิ ทยา) อ.ศรี ราชา จ.ชลบุ รี โครงการดั งกล าวเป นความร วมมื อของโรงกลั่ นฯ และสวนสั ตว เป ดเขาเขี ยว มี การจั ดอย างต อเนื่ องเป นประจำทุ กป เพื่ อปลู กจิ ตสำนึ กเรื่ องการ อนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมในหมู เยาวชน ในป นี้ ทางสวนสั ตว นำสั ตว ไปให นั กเรี ยนตั้ งแต ชั้ นอนุ บาล ถึ งประถมศึ กษาป ที่ ๖ ได ชม สั มผั ส และเรี ยนรู พฤติ กรรมของสั ตว ซึ่ งน องๆ ต างสนุ กกั บกิ จกรรมต างๆ ภายในงาน ชมนิ ทรรศการความรู เกี่ ยวกั บชี วิ ตสั ตว ซึ่ งใช สื่ อการสอนที่ ดึ งดู ดให เด็ กๆ สนใจได เป นอย างดี

โรงกลั่ นฯ มอบอุ ปกรณ สำนั กงานให กั บหน วยงานราชการ

นางทิ พสุ คนธ ดวงทิ พย ผู จั ดการประชาสั มพั นธ และบริ หารสำนั กงาน พร อมด วย

ที มประชาสั มพั นธ โรงกลั่ น บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบ อุ ปกรณ สำนั กงาน อาทิ เครื่ องปริ๊ นเตอร เครื่ อง สแกนเนอร ฯลฯ ให กั บหน วยงานภายในของ เทศบาลนครแหลมฉบั ง โดยมี นางจิ นดา ถนอมรอด

นายกเทศมนตรี นครแหลมฉบั ง เป นผู รั บมอบ และมอบให สำนั กงานการขนส งทางน้ ำที่ ๖ สาขาชลบุ รี โดยมี นายพิ มุ ข ประยู รพรหม ผู อำนวยการสำนั กงานเจ าท าภู มิ ภาคที่ ๖ (ชลบุ รี ) เป นผู รั บมอบ เพื่ อเป นประโยชน ในการดำเนิ นงานราชการต อไป

Powered by