Quarter 4/2013

เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ นฯ สนั บสนุ นการจั ดโครงการคลิ นิ กเกษตร เคลื่ อนที่ ในพระราชานุ เคราะห สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ นายยงยศ หาญสุ วณิ ช รองประธาน บริ ษั ท เอ็ กซอนโมบิ ล เอ็ กซ โพลเรชั่ น แอนด โพรดั กชั่ น โคราช อิ งค มอบเงิ นสนั บสนุ นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก นายวิ นั ย สิ ทธิ มณฑล รองผู ว าราชการจั งหวั ดขอนแก น เพื่ อใช ในการจั ดโครงการคลิ นิ กเกษตร เคลื่ อนที่ ในพระราชานุ เคราะห เนื่ องในวั นคล ายวั นพระราชสมภพ สมเด็ จพระบรม- โอรสาธิ ราช สยามมกุ ฎราชกุ มาร ณ เทศบาลตำบลกุ ดน้ ำใส อำภอน้ ำพอง จั งหวั ด ขอนแก น

โครงการคลิ นิ กเกษตรเคลื่ อนที่ ในพระราชานุ เคราะห ฯ มี วั ตถุ ประสงค มุ งให ความรู การบริ การและแก ไขป ญหาเกษตรกรรมแก เกษตรกรในอำเภอน้ ำพองและอำเภอใกล เคี ยงได อย างรวดเร็ วทั นต อเหตุ การณ และถู กต องตามวิ ชาการ เพื่ อช วยให เกษตรกรมี รายได และคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น

เอสโซ ร วมรณรงค ความปลอดภั ยบนท องถนน ณ ค ายขุ นเจื องธรรมิ กราช จ.พะเยา นายมงคลนิ มิ ตร เอื้ อเชิ ดกุ ล (ที่ ๗ จากซ าย) กรรมการและผู จั ดการฝ ายกิ จกรรม องค กรและรั ฐกิ จสั มพั นธ บริ ษั ท เอสโซ ฯ และพลตรี ชั ยวั ฒน ธนารุ ณ (ที่ ๖ จากซ าย) ผู บั งคั บการจั งหวั ดทหารบกพะเยา เป นประธานในพิ ธี มอบมอบหมวกนิ รภั ยสำหรั บ ข าราชการทหารบก จ.พะเยา เพื่ อสนั บสนุ นโครงการรณรงค “ขั บ-ซ อนมอเตอร ไซค สวมหมวกนิ รภั ย 100%” พร อมทั้ งอบรมการขั บขี่ จั กรยานยนต อย างปลอดภั ย โครงการรณรงค ด านความปลอดภั ยนี้ เป นความร วมมื อระหว างสมาคม ผู ประกอบการรถจั กรยานยนต ไทย กรมการขนส งทางบก สำนั กงานตำรวจแห งชาติ และบริ ษั ท เอสโซ ฯ โดยจั ดการอบรมเกี่ ยวกั บกฎจราจรและการขั บขี่ รถจั กรยานยนต อย างปลอดภั ย และมอบหมวกนิ รภั ยที่ ได มาตรฐานแก ข าราชการทหารบกและนั กเรี ยน ที่ ผ านการอบรมเพื่ อพั ฒนาทั กษะในการใช รถใช ถนนอย างถู กต องตามกฎจราจร เอสโซ ฯ ให ความสำคั ญด านความปลอดภั ยและได ร วมสนั บสนุ นโครงการรณรงค เพื่ อความปลอดภั ยต างๆ ตามนโยบายของรั ฐบาลมาอย างต อเนื่ อง

เอสโซ สนั บสนุ นหอภาพยนตร ในการจั ดทำภาพยนตร สารคดี “มรดกของไทย” ในรู ปแบบดิ จิ ตอล

นางกิ ติ ยาวดี นิ ลวรรณ (ที่ ๔ จากซ าย) ผู จั ดการสื่ อสารองค กร บริ ษั ท เอสโซ ฯ มอบเช็ คเงิ นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แก นายโดม สุ ขวงศ (ที่ ๓ จากซ าย) ผู อำนวยการ หอภาพยนตร (องค การมหาชน) เพื่ อจั ดทำสารคดี พิ เศษเรื่ อง “มรดกของไทย” ที่ จะ นำเสนอเรื่ องเด นจากฟ ล มภาพยนตร สารคดี ชุ ดมรดกของไทย ซึ่ งได รั บการพิ จารณา ให ขึ้ นทะเบี ยน เป นมรดกภาพยนตร ของชาติ ประจำป ๒๕๕๖ และแปลงสั ญญาณภาพ จากฟ ล มสู ระบบดิ จิ ตอล ภาพยนตร เรื่ องนี้ เป นฟ ล มสารคดี ทางโทรทั ศน รายการแรกๆ ของไทย ซึ่ งจั ดสร างโดย เอสโซ เมื่ อ ๕๐ ป ก อนและได รั บความสนใจจากประชาชนและ เยาวชนเพื่ อมาขอทำสำเนาหรื อเป นส วนหนึ่ งในรายการอ างอิ งทางประวั ติ ศาสตร อยู เสมอ

Powered by