Quarter 2/2013

กิ จการเดิ นเรื อเมล ของบริ ษั ท สุ พรรณบุ รี ขนส ง เริ่ มทรุ ดลง เมื่ อเริ่ มมี รถยนต วิ่ งโดยสาร จากเส นทางกรุ งเทพฯ – นครปฐม – กาญจนบุ รี – สุ พรรณบุ รี และเป น กรุ งเทพฯ – นครปฐม – สุ พรรณบุ รี ตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๐๐ เป นต นมา แม บริ ษั ทจะหั นมา ทำกิ จการรถโดยสาร โดยมี สถานี รถโดยสารที่ ปากคลองตลาด (ต อมาเปลี่ ยนเป นจั กรวรรดิ ) กรุ งเทพ ใช เส นทางกรุ งเทพฯ – นครปฐม – กาญจนบุ รี – สุ พรรณบุ รี มาจอดท ารถฝ งวั ดประตู สาร ด วยก็ แล ว ในที่ สุ ดขายกิ จการให นายคุ ณ คุ ณผลิ น เปลี่ ยนชื่ อบริ ษั ท เป น บริ ษั ท ไทยพั ฒนาการขนส ง และเปลี่ ยนเรื อเป นเรื อด วนแล น เร็ ว เมื่ อการเดิ นทางทางบกด วยรถยนต โดยสารเร็ วกว า สะดวกกว า คนก็ หั นไปใช บริ การรถยนต โดยสาร เรื อเมล เมื องสุ พรรณที่ เคย รั บใช คนสุ พรรณมาค อนศตวรรษหมดความสำคั ญลง ในที่ สุ ดก็ เลิ ก กิ จการลงในป พ.ศ. ๒๕๑๐ บั นทึ กของผู เขี ยน ๑. ผู เขี ยนมาอยู สุ พรรณบุ รี ป พ.ศ. ๒๕๑๖ หลั งเรื อเมล แดง หยุ ดกิ จการไปแล ว ไม มี หลั กฐานใดๆ เกี่ ยวกั บเรื อเมล สุ พรรณบุ รี ขนส ง นอกจากคำบอกเล า ๒. เคยเห็ นเรื อเมล เพี ยงลำเดี ยว เรื อพลายชุ มพล ไม มี สี แดง แล ว เห็ นภาพขาวดำเรื อเมล “นางแก นแก ว” ในหนั งสื อที่ ระลึ ก ลำเดี ยว ๓. ได รู จั ก “ลุ งหล อม” อดี ตนายท ายเรื อ ได นั่ งคุ ยที่ ร าน กาแฟทุ กเช ากว าสิ บป รู จั ก “ตาแก ว” จั บกั งท าเรื อเมล คนสุ ดท าย ๔. รู จั ก นั บถื อ พี่ ยรรยง สิ งห สุ วรรณ บุ ตรี นายแปล สิ งห - สุ วรรณ นายท าเรื อเมล สุ พรรณบุ รี ขนส ง ๕. เริ่ มเก็ บทุ กเรื่ อง เกี่ ยวกั บเรื อเมล สุ พรรณบุ รี มาแต ป พ.ศ. ๒๕๒๐ ๖. แปลกไหม สุ พรรณบุ รี ไม มี ภาพเรื อเมล

ชั้ นบนเป นชั้ นโดยสารอเนกประสงค คื อทั้ งโดยสารนั่ งและ นอนเรี ยงกั นไปตามพื้ น มี กระเป าสั มภาระหรื อบางคนใช รองเท า เป นหมอน บางคนก็ หลั บได สนิ ท บางคนก็ หลั บๆ ตื่ นๆ เพราะเป น ห วงข าวของสั มภาระติ ดตั วกลั วจะสู ญหาย บางคนก็ สนุ กเพราะ ได เพื่ อนคุ ยถู กคอ บางคนก็ หงุ ดหงิ ดเพราะเบื่ อรำคาญ บางคนก็ ข มตาหลั บไม ลงเพราะเพิ่ งจากบ านมา สารพั ดความคิ ด บ างก็ เป น ผู ผจญภั ยเมื่ อเรื อเที ยบท าและพบว าสั มภาระหายไป ระยะแรกๆ ผู โดยสารถู กจั ดให นอนหั นหั วชนกั น เกิ ดป ญหาการติ ดโรคเหา จึ ง ให นอนยื่ นเท าหากั น ห องนายท ายปฏิ บั ติ งานมิ ได อยู ท ายเรื อ แต อยู หั วเรื อชั้ นบน เป นห องกว าง กั้ นล อมด านซ าย ด านขวาด วยบานไม ส วนบนกรุ กระจก กั นลม กั นฝน ด านหลั งตี ฝาทึ บ เจาะช องฝาไว ดู ความ เป นไปท ายเรื อ มี ประตู ไปที่ นั่ งชั้ นหนึ่ งได แท นนั่ งคุ มพวงมาลั ยเป น เก าอี้ สู งใหญ ทำพิ เศษให ได ระดั บเหมาะแก การถื อพวงมาลั ย ปู เบาะ ยั ดนุ น นั่ งนุ มไม เป นเหน็ บเจ็ บก น นายท ายต องนั่ งประจำตลอด เส นทาง สี่ ขาเก าอี้ ตรึ งกั บพื้ นด วยเหล็ กประกั บ เคลื่ อนย ายไม ได ตี ฝาล อมขามิ ดชิ ด ทำประตู ติ ดบานพั บ เป นตู เก็ บเสื้ อผ า เสื่ อ เครื่ อง นอน หมอนมุ ง บริ ษั ท เช าท าเรื อรายทาง ตั้ งนายท าประจำไว ท าละคน นาย ท ามี หน าที่ ขายตั๋ ว ดู แลสิ นค าขึ้ นลง จั ดนำส งที่ หมาย ตรวจตั๋ ว โดยสารที่ ขึ้ นท า หากมี ผู โดยสารนั่ งเรื อมาเกิ นระยะตั๋ ว ก็ จะปรั บ ด วยราคาที่ ถู กต อง และยั งมี นายตรวจที่ ขึ้ นตรวจบนเรื ออี ก

บุ ญครอง คั นธฐากู ร ได รั บยกย องจากสมาคมนั กกลอน

แห งประเทศไทย ให เป น “ครอบครั วนั กกลอน” ผลงานวรรณกรรม: บทร อยกรองสอนธรรมะ นิ ราศเจ าไหม (ได รั บยกย องจากสโมสรสุ นทรภู ว าเที ยบชั้ นสำนวนนิ ราศ เสมี ยนมี ) นิ ราศสุ พรรณบุ รี (รวมนิ ราศเมื องไทย สำนั กวั ฒนธรรมแห งชาติ )

Powered by