Quarter 2/2013

ªÕ ÇÔ µº¹á·‹ ¹¼ÅÔ µ â¤Ã§¡Òà áͧâ¡ÅÒºÅç Í¡ 15

àÃ× ÍàÁŏ àÁ× Í§ÊØ ¾Ãó àÍÊâ«‹ Ë ÇÁ¡Ñ º

แองโกลาบล็ อก 15 เป นแหล งทรั พยากรป โตรเลี ยมขนาดใหญ กว า ๕,๐๐๐ ล านบาร เรล เมื่ อเที ยบเป นปริ มาณน้ ำมั น ซึ่ งดำเนิ นการโดยเอ็ กซอนโมบิ ล ได สร างมาตรฐานให แก อุ ตสาหกรรมป โตรเลี ยม ด วยการใช เทคโนโลยี ที่ ล้ ำหน า และผลผลิ ตเกื อบ ๔๓๐,๐๐๐ บาร เรลต อวั น

ÇÔ ·ÂÒÅÑ ÂªØ Áª¹ÊÃÐá¡Œ Ç àµÃÕ ÂÁªØ Áª¹ãËŒ ¾ÃŒ ÍÁ ¡Œ ÒÇÊÙ‹ »ÃЪҤÁ àÈÃÉ°¡Ô ¨ÍÒà«Õ ¹

¹Ñ ÂÇÑ ¹¾ÃÐÇÑ ¹â¡¹ º¹»¯Ô ·Ô ¹ä·Â

¾ÃÐÃÒª¡Ø ÈÅà·È¹ ÁËÒªÒµÔ »°Áà赯 àÊ´ç ¨ÃÑ º´Í¡ºÑ Ç

¾ÃÐÃÒª·Ò¹¹ÒÁ àÁ× Í§»ÃÐ·Ø Á¸Ò¹Õ

Ἃ ¹´Ô ¹¾ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐ¾Ø ·¸àÅÔ ÈËÅŒ Ò¹ÀÒÅÑ Â

เอสโซ แองโกลา มี พนั กงานเป นชาวแองโกลาประมาณร อยละ ๗๘ จากจำนวนพนั กงาน ทั้ งหมด ๒๘๙ คน ที่ ทำงานในโครงการแองโกลาบล็ อก 15 หากนั บรวมคนงานของผู รั บเหมาด วยแล วจะมี ชาวแองโกลาถึ ง ๕๐๐ คน ทำงานที่ บล็ อก 15

Powered by