Quarter 2/2013

กั บพระพุ ทธเจ า ดั งนี้ ๑) พระสงฆ พระพุ ทธสาวกจำนวน ๑,๒๕๐ รู ป (จาก ๑,๓๔๐ รู ป) เป นพระอรหั นต ปฏิ สั มภิ ทาญาณ ๒) พระ สงฆ พระพุ ทธสาวกทั้ งหมดนั้ นเป นเอหิ ภิ กขุ พระพุ ทธเจ าประทาน อุ ปสมบทด วยพระองค เอง ๓) พระสงฆ พระพุ ทธสาวกทั้ งหมดนั้ น มาเองโดยมิ ได นั ดหมายกั น และ ๔) วั นนั้ นเป นวั นเพ็ ญมาฆะ พระจั นทร เสวยฤกษ มาฆนั กษั ตร โอกาสนั้ นซึ่ งเป นเหตุ การณ อั นอั ศจรรย นั กและตลอดพระ ชนมชี พมี เพี ยงครั้ งเดี ยวเท านั้ น ดั งนั้ นพระพุ ทธเจ าจึ งโปรดให การ มาของพระพุ ทธสาวกทั้ งหมดนั้ นเป นการประชุ มใหญ พิ เศษโดย พระพุ ทธองค ทรงแสดงโอวาทปาติ โมกข คื อทรงประกาศ หลั ก คำสอน ที่ เป นหั วข อใหญ ในลั ทธิ ใหม ของพระองค และหลั กครู หรื อ หลั กของผู ทรงสอนลั ทธิ นั้ นในที่ ประชุ มพระสงฆ เพื่ อเป นหลั กการ สั่ งสอนในกาลต อมาตราบป จจุ บั น ทรงประกาศว าโอวาทปาติ โมกข เป น หลั กคำสอนสำคั ญของ พระพุ ทธศาสนา มี ใจความสำคั ญ ๓ ประการดั งนี้ ๑) ไม ทำบาป ทุ กชนิ ด สพฺ ปาปสฺ ส อกรณํ ๒) ทำกุ ศลตามสามารถ กุ สลสฺ สู ปสมฺ ปทา ๓) ทำจิ ตของตนให ผ องแผ ว สจิ ตฺ ตปริ โยทปนํ แล วทรง แสดง หลั กคร ู หรื อหลั กของผู สอนไว ดั งนี้ ๑) ต องมี ขั นติ ความอดทน ๒) ต องมุ งสอนความสงบ ๓) ต องไม ร ายต อผู ใด ๔) ต องเอาดี ต อดี ๕) ต องอยู ในระเบี ยบวิ นั ย ๖) ต องรู ประมาณการกิ นอยู ๗) ต อง ตั้ งใจให แน วแน ทำแต สิ่ งที่ ดี มี คุ ณประโยชน เท านั้ น การทรง ประกาศและการทรงแสดงดั งกล าวเป นเหตุ การณ พิ เศษครั้ งแรก ที่ เกิ ดขึ้ นที่ เกี่ ยวกั บพระพุ ทธเจ าในวั นเพ็ ญมาฆะ ก อนหน าเสด็ จปริ นิ พพานประมาณ ๓ เดื อน พระพุ ทธเจ า ประทั บ ณ ปาวาลเจดี ย นครเวสาลี แคว นวั ชชี วั นนั้ นพระพุ ทธองค ทรงแสดงอิ ทธิ บาทธรรม ๔ ประทานพระอานนท ดั งนี้ ๑) ฉั นทะ ความรั กงานในหน าที่ ๒) วิ ริ ยะ เพี ยรทำงานในหน าที่ ๓) จิ ตตะ เอาใจจดจ อฝ กใฝ ในการงาน และ ๔) วิ มั งสา ตรวจตราการงาน ที่ ทำแล วและยั งไม ทำ โดยมี พระพุ ทธาธิ บายว า อิ ทธิ บาทธรรมนี้ มี อานิ สงส มากนั ก ผู ที่ เจริ ญให มี ในตน แม หมดอายุ แล วก็ ยั งต ออายุ ได ครั้ นเมื่ อพระอานนท ออกจากที่ เฝ าแล ว พระยามารมี โอกาสเข า ไปเฝ าพร อมทู ลขอให เสด็ จปริ นิ พพาน พระพุ ทธองค ทรงพิ จารณา สั งขารแล วปลงพระทั ยอย างมี พระสติ สั มปชั ญญะว าจะเสด็ จปริ - นิ พพาน จึ งมี พระพุ ทธดำรั สว า “ดู กรมาร อี กสามเดื อนนั บแต นี้ ตถาคตจั กนิ พพาน” ซึ่ งนั บเป นเหตุ การณ พิ เศษอี กประการหนึ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกั บพระพุ ทธองค ด วยเหตุ การณ พิ เศษที่ เกิ ดขึ้ นทั้ ง ๒ ครั้ งที่ ล วนเกี่ ยวข องกั บ พระพุ ทธเจ าในวั นเพ็ ญมาฆะดั งกล าว ดั งนั้ นวั นมาฆบู ชาจึ งเป น วั นพระสำคั ญพิ เศษของพระพุ ทธศาสนาที่ บรรดาชาวพุ ทธพึ งทำ บู ชาพิ เศษ หากปล อยให วั นนี้ ผ านไปโดยมิ ได ทำบู ชาใหญ เลย ย อม จั ดว าเสี ยป อี กทั้ งเสี ยที ที่ ปล อยให ชี วิ ตว างความหมาย

Powered by