Quarter 3/2014

บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) เป นองค กรภาคเอกชนที่ ให ความสำคั ญในการมี ส วนร วม สนั บสนุ นการศึ กษา ตลอดระยะเวลากว า ๓๐ ป ที่ ผ านมา บริ ษั ทเอสโซ ฯ ได เล็ งเห็ นความสำคั ญของการศึ กษา ระดั บอุ ดมศึ กษา โดยได ตั้ งกองทุ นการศึ กษา เอสโซ สมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร ๒๐๐ ป เพื่ อนำดอกผล ที่ ได รั บจากกองทุ นมาจั ดสรรเป นทุ นการศึ กษาให แก นิ สิ ต นั กศึ กษา ที่ กำลั งศึ กษาอยู ในระดั บปริ ญญาตรี ในสถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ ซึ่ งให การสนั บสนุ นทุ นการศึ กษา อย างต อเนื่ องมาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึ งป จจุ บั น ในวาระพิ เศษที่ บริ ษั ท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ได เข ามาดำเนิ นกิ จการในประเทศไทย ครบรอบ ๑๒๐ ป ผมขอแสดงความยิ นดี และชื่ นชมต อความสำเร็ จของบริ ษั ทฯ ขออวยพรและให กำลั งใจสำหรั บการดำเนิ นกิ จการต อไป ของบริ ษั ทฯ ให ประสบความสำเร็ จตามที่ มุ งหวั งไว ทุ กประการ

รองศาสตราจารย กำจร ตติ ยกวี เลขาธิ การคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา

Powered by