Quarter 3/2014

ที่ เกี่ ยวกั บภาพยนตร แก ผู สนใจทั่ วไป ที่ ‘ห องสมุ ดและ โสตทั ศนสถาน เชิ ด ทรงศรี ’ ทุ กวั นจั นทร ถึ งวั นศุ กร เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยไม มี ค าใช จ าย จั ดทำ ‘พิ พิ ธภั ณฑ ภาพยนตร ไทย’ ขึ้ นเป นแห งแรกและ แห งเดี ยวในประเทศไทย แสดงนิ ทรรศการ ๑๐๐ ป ภาพยนตร ในประเทศไทย หอเกี ยรติ ยศ และนิ ทรรศการ ขบวนการผลิ ตภาพยนตร ตั้ งแต อดี ตจนถึ งป จจุ บั น เป ดให ชมทุ กวั นเสาร -อาทิ ตย และวั นหยุ ดนั กขั ตฤกษ วั นละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. โดยไม เสี ยค าเข าชม จั ดทำ ‘ลานดารา’ ให เป นสถานที่ ที่ เหล าดาราภาพยนตร ไทยผู มี ชื่ อเสี ยง และได รั บการยกย อง มาประทั บรอยมื อรอยเท าไว เป น อนุ สรณ เพื่ อให แฟนภาพยนตร และผู สนใจมาย อนรำลึ ก ถึ ง ป จจุ บั นมี รอยมื อรอยเท าของดาราไทย จำนวนถึ ง ๑๕๓ คน ลานดารานี้ อยู ที่ หน า ‘โรงภาพยนตร ศรี ศาลายา’ โรงภาพยนตร ศรี ศาลายา เป นแหล งให บริ การค นคว า ศึ กษา และสั นทนาการด านภาพยนตร แก สาธารณชนแล ว ยั งถื อเป นโรงภาพยนตร ชุ มชนแห งแรก ขนาด ๑๒๑ ที่ นั่ ง ซึ่ งจั ดฉายภาพยนตร ที่ หอภาพยนตร ฯ สะสมไว และที่ จั ดหามาจากทั่ วโลก ทั้ งยั งใช เป นสถานที่ จั ดกิ จกรรม เพื่ อการเรี ยนรู ที่ น าสนใจ มี โปรแกรมฉายภาพยนตร เป น ประจำทุ กวั น โดยไม มี ค าใช จ ายในการเข าชม จั ดฉายใน วั นจั นทร -ศุ กร เวลา ๑๗.๓๐ น. วั นเสาร -อาทิ ตย เวลา ๑๓.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น. และวั นหยุ ดนั กขั ตฤกษ เวลา ๑๓.๐๐ น. นอกจากนี้ ยั งเป นโรงภาพยนตร ที่ ทุ กโรงเรี ยน ในจั งหวั ดนครปฐมนำนั กเรี ยนมาชม เพื่ อให เรี ยนรู การ ชมภาพยนตร ในฐานะของมหรสพ สื่ อเพื่ อการสื่ อสาร และงานศิ ลป ใน ‘โครงการโรงหนั งโรงเรี ยน’ โดยเป ด ให บริ การวั นจั นทร -ศุ กร รอบเช า เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และรอบบ าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพลิ ดเพลิ นกั บการทำความรู จั กกั บหอภาพยนตร ฯ เท าที่ จะทำได ในช วงเวลาสั้ นๆ นี้ จนเกื อบพลาดรายการ สำคั ญ ‘ภาพยนตร สนทนา’ ไปแล ว วิ ทยากรที่ ให เกี ยรติ ร วมการสนทนา ซึ่ งมี คุ ณสั ณห ชั ย โชติ รสเศรณี รองผู อำนวยการหอภาพยนตร ฯ เป นผู ดำเนิ นรายการ คื อ คุ ณพรนิ ต วิ รยศิ ริ ผู ถ ายทำภาพยนตร สารคดี ชุ ด ‘มรดกของไทย’ และ ผู ช วยศาสตราจารย สุ วรรณา เกรี ยงไกรเพ็ ชร อดี ตผู อำนวยการศู นย มานุ ษยวิ ทยา- สิ ริ นธร (องค การมหาชน) ท านที่ มี อายุ เกิ น ๔๐ ป ไปแล ว และเป นแฟนประจำ ของรายการโทรทั ศน ในยุ คขาวดำ คงไม มี ใครไม รู จั ก ภาพยนตร สารคดี ทางโทรทั ศน ชุ ด ‘มรดกของไทย’

ต อมา เมื่ อวั นที่ ๒๒ มิ ถุ นายน ป ๒๕๕๒ ได มี การ จั ดตั้ ง ‘หอภาพยนตร (องค การมหาชน)’ ขึ้ น เป นองค การ มหาชนของประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง หอภาพยนตร (องค การมหาชน) มี หน าที่ เก็ บรั กษาและ ดู แลภาพยนตร ของทั้ งประเทศเช นเดี ยวกั บหน าที่ รั บผิ ดชอบหอภาพยนตร ทั่ วโลก ในการเก็ บรวบรวม อนุ รั กษ ฟ ล มภาพยนตร หรื อแถบวี ดิ ทั ศน และให การ สนั บสนุ นการศึ กษา ค นคว า วิ จั ยทางด านภาพยนตร และวี ดิ ทั ศน ตลอดจนร วมมื อกั บต างประเทศในการ เก็ บรวบรวมและอนุ รั กษ ภาพยนตร นอกจากงานอนุ รั กษ ภาพยนตร แล ว หอภาพยนตร ยั งให บริ การค นคว าหนั งสื อ วารสาร รู ปถ าย สิ่ งพิ มพ โฆษณา งานวิ จั ย บทความวิ ชาการ และสื่ อโสตทั ศน

Powered by