Quarter 3/2014

ผู ช วยศาสตราจารย สุ วรรณา เกรี ยงไกรเพ็ ชร

คุ ณพรนิ ต กล าวสรุ ปว า ภาพยนตร สารคดี ชุ ด ‘มรดกของไทย’ คื อ หลั กฐานทางวั ฒนธรรมอั นเก าแก ของไทยในอดี ต ที่ ไม จำเป นต องอาศั ยการพู ด แต สามารถนำมาให ดู เองเลยที เดี ยว ส วนผู ช วยศาสตราจารย สุ วรรณา ได ทิ้ งท ายไว ว า ภาพยนตร ชุ ดนี้ เป นหลั กฐาน ทางมานุ ษยวิ ทยา ที่ แสดงด วยภาพและข อความตาม บทบรรยายในรู ปแบบของภาพยนตร ซึ่ งช วยบั นทึ ก ทุ กสิ่ งทุ กอย างที่ อยู ‘ไกลเกิ นตั ว’ ไว ได อย างเป น ธรรมชาติ ในตอนท ายของ ‘ภาพยนตร สนทนา’ คุ ณโดม สุ ขวงศ ผู อำนวยการหอภาพยนตร ฯ ได เล าถึ งที่ มาของ การรั บภาพยนตร สารคดี ชุ ด ‘มรดกของไทย’ เข ามา เป นสมบั ติ ของชาติ ว า ด วยความสนใจในภาพยนตร ตั้ งแต สมั ยยั งอยู ในวั ยหนุ ม โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ภาพยนตร สารคดี และสารคดี ชุ ด ‘มรดกไทย’ ก็ เป น รายการหนึ่ งที่ ชื่ นชอบมาตั้ งแต แรกออกอากาศ ดั งนั้ น เมื่ อสามารถจั ดตั้ งหอภาพยนตร ฯ ขึ้ นมาได จึ งเกิ ด ความคิ ดที่ จะนำภาพยนตร เหล านั้ นมาเก็ บรั กษาและ เผยแพร ออกไปในวงกว าง จึ งได ติ ดต อไปที่ เอสโซ และพบว า ภาพยนตร ชุ ดนี้ มี การเก็ บรั กษาไว เป นอย างดี ในที่ สุ ด บริ ษั ท เอสโซ ฯ ได มอบฟ ล มภาพยนตร ชุ ด ดั งกล าวทั้ งหมดให แก หอภาพยนตร ฯ คุ ณโดม เล าถึ งความตั้ งใจในเวลานั้ นว า “อะไรที่ ทำได ดี แล ว ไม ควรจะสู ญหายไป คนรุ นหลั งไม เคยเห็ น ก็ จะได เห็ น นำไปสู การศึ กษา ค นคว า เป นการตี ฆ อง ร องป าวให คนรู ว า เรามี หนั งเป นชุ ดกว า ๒๐๐ เรื่ อง ที่ ต องการเผยแพร ให คนรุ นหลั งได ชม เพื่ อช วยในการ เรี ยนรู และเพิ่ มพู นประสบการณ ให กั บคนในสั งคมไทย” คราวที่ วารสาร “ความรู คื อประที ป” มี อายุ ครบ ๕๐ ป เอสโซ ได มอบเงิ นเพื่ อสนั บสนุ นกิ จกรรมของ หอภาพยนตร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อสนั บสนุ น การรั กษาฟ ล มภาพยนตร เก า แผ นฟ ล ม วี ดิ ทั ศน ความรู และเหตุ การณ สำคั ญๆ ของชาติ ในอดี ต รวมถึ งกิ จกรรม ในโครงการต างๆ ของหอภาพยนตร แห งชาติ และใน โอกาสที่ เอสโซ ครบรอบ ๑๒๐ ป ในป นี้ เอสโซ ได สนั บสนุ นเงิ น ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่ อสนั บสนุ นกิ จกรรม ของหอภาพยนตร ฯ โดยหอภาพยนตร ฯ ได มอบหมาย ให ผู สร างภาพยนตร รุ นใหม คื อ คุ ณโต ง อภิ ชน รั ตนาภายน ดำเนิ นการสร างภาพยนตร สารคดี เพื่ อ

ย อนรอยภาพยนตร สารคดี เรื่ องแรกของชุ ด ‘มรดกไทย’ คื อ ‘หลุ มศพที่ ลื อไซต ’ เท าที่ ยั งมี ร องรอยหลงเหลื ออยู มี การสั มภาษณ ผู เกี่ ยวข อง ทั้ งที มงานสร างภาพยนตร ผู ปรากฏตั วหรื อให สั มภาษณ ในภาพยนตร และเจ าหน าที่ ของเอสโซ ฯ ที่ ปฏิ บั ติ งานอยู ในยุ คนั้ น เพื่ อให เห็ นถึ ง ประโยชน ของการสร างภาพยนตร สารคดี เรื่ องนี้ ซึ่ งถื อ ได ว าเป น ‘มรดก’ ชิ้ นหนึ่ ง ที่ ไม ได เป นเพี ยงแค มรดกของ ชาติ เท านั้ น แต ยั งควรถื อว าเป นมรดกของมนุ ษยชาติ อี กด วย คุ ณโดม สรุ ปส งท ายว ารายการ ‘ความรู คื อประที ป’ ที่ ผู ชมรู จั กกั นดี ในยุ คหลั ง ก็ คื อรายการโทรทั ศน ที่ เอสโซ ฯ ให การสนั บสนุ นการผลิ ต สื บเนื่ องจากรายการภาพยนตร สารคดี ชุ ด ‘มรดกของไทย’ นี้ เอง ป จจุ บั นภาพยนตร สารคดี ชุ ด ‘มรดกของไทย’ เรื่ อง หลุ มศพที่ ลื อไซต ก็ ได รั บการขึ้ นทะเบี ยนให เป นหนึ่ งในมรดกภาพยนตร ของชาติ ประจำป ๒๕๕๖ หลั งจาก ‘ภาพยนตร สนทนา’ จบลงด วยความเห็ น ของผู สร างภาพยนตร รุ นใหม ผู แกะรอยภาพยนตร สารคดี ชุ ด ‘มรดกของไทย’ แล ว ความกระจ างชั ดเจนก็ เกิ ดขึ้ น ในเรื่ องของความสั มพั นธ ระหว าง ๓๐ ป หอภาพยนตร , ๕๐ ป มรดกของไทย และ ๑๒๐ ป เอสโซ ในประเทศไทย ว า แท จริ งคื อการร วมกั นสานสายใยของการอนุ รั กษ วั ฒนธรรมไทยให ยั่ งยื น สมดั งเจตน จำนงอั นงดงาม ของทั้ งผู อนุ รั กษ และเผยแพร ผู สร างและผู ให การ สนั บสนุ นการสร างภาพยนตร สารคดี ที่ เป นทั้ งมรดก ของชาติ เป นหลั กฐานทางวั ฒนธรรมและมานุ ษยวิ ทยา อั นล้ ำค า ให สื บทอดไปสู อนุ ชนรุ นหลั งได อย างไม สิ้ นสุ ด

Powered by