Quarter 3/2014

âç¡ÅÑè ¹àÍÊâ«‹ ¡Ñ ºÊÑ §¤Áä·Â ¤Ù‹ ¤Ø ³ÀÒ¾¡ÒüÅÔ µ ãÊ‹ ã¨·Ø ¡ªÕ ÇÔ µ ẋ §»˜ ¹ ¾Ñ ¹¼Ù¡ ñòð »‚ àÍÊâ«‹ »ÃÐà·Èä·Â ¤× ¹ÊÔè §´Õ ..´Õ ãËŒ ÊÑ §¤Á ñòð »‚ àÍÊâ«‹ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÊÒ¹ÊÒÂãÂ Í¹Ø ÃÑ ¡É ÇÑ ²¹¸ÃÃÁ

๑ ๒ ๘ ๑ ๘ ๒ ๖

พ.ศ. ๒๔๓๗-๒๔๗๐

ÊÒèҡ»Ãиҹ

ความผู กพั นระหว างเอสโซ และคนไทย กำเนิ ดขึ้ นในป พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรั ชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว และเป นที่ รู จั กภายใต ชื่ อ บริ ษั ทแสตนดาร ดออยล แห งนิ วยอร ก โดยมี ที่ ทำการสาขา ณ ตรอกกั ปตั นบุ ช สิ นค าในยุ คแรกที่ นำเข ามาจำหน าย และเป นที่ นิ ยมแพร หลาย คื อ น้ ำมั นก าด “ตราไก ” และ “ตรานกอิ นทรี ” รวมทั้ งผลิ ตภั ณฑ หล อลื่ น สำหรั บใช กั บเครื่ องจั กรไอน้ ำในโรงสี ข าว ต อมาในป พ.ศ. ๒๔๖๐ ได นำน้ ำมั นหล อลื่ นตรา “SOCONY” เข ามาจำหน ายพร อมทั้ งผลิ ตภั ณฑ ประเภทอื่ นๆ และในป พ.ศ. ๒๔๗๐ เริ่ มนำน้ ำมั นดี เซล หรื อ “โซล า” เข ามาจำหน ายเป นครั้ งแรก

¾ÃóäÁŒ ¾ÃÐÂÒÇÔ ¹Ô ¨

ÈÒʹʶҹ ¡Åҧ㨪¹

Powered by