Quarter 3/2014

ซั ลมอน มิ ชชั นนารี ชาว ฝรั่ งเศส ๔ ป ต อมา ท านได เป นเจ าอาวาส วั ดบางนกแขวก ในป พ.ศ. ๒๔๓๓ บาทหลวง เปาโล หรื อ คุ ณพ อเป า เริ่ มสร างวั ดเป นตึ กถาวร โดยได รั บเงิ นช วยเหลื อ จากญาติ พี่ น องของท าน ที่ ประเทศฝรั่ งเศส รวมทั้ ง

กรุ งเทพฯ ชาวจี นคาทอลิ กกลุ มนี้ มี ๕ ครอบครั ว พวกเขา มาหั กร างถางพงปลู กผั กทำมาหากิ นต างถิ่ น ภายใต การ นำของหั วหน ากลุ มผู มี นามว า นายฟรั งซิ สโก ไง ท าน เห็ นว านายไง ผู นี้ มี ความศรั ทธามั่ นคงดี แม อยู ห างไกล จากโบสถ ก็ ยั งคงนำพี่ น องลู กหลานสวดภาวนาทุ กวั น และเพราะศรั ทธานี้ เอง ทำให คุ ณพ อมาพบพวกเขาขณะ เดิ นทางมาประเทศไทยครั้ งแรก นี่ คื อจุ ดเริ่ มต นของ ชุ มชนคาทอลิ กชาวบางนกแขวก เมื่ อคุ ณพ ออั ลบรั งค เดิ นทางไปถึ งกรุ งเทพฯ ท านได รั บแต งตั้ งให ดู แล วั ดกาลหว าร แต ท านยั งคงหาโอกาสเดิ นทางไปเยี่ ยม เยี ยนคริ สตชนที่ บางนกแขวก ป ละ ๓-๔ ครั้ ง เป นประจำ ทุ กป ในป พ.ศ. ๒๓๘๙ คุ ณพ อดื อปองด รั บหน าที่ เข ามาดู แลคริ สตั งที่ วั ดกาลหว าร และคริ สตชนในแถบ ลุ มน้ ำแม กลอง เห็ นว าคริ สตชนที่ บางนกแขวกทวี จำนวน ขึ้ นอย างรวดเร็ ว ท านจึ งแนะนำให พวกเขาช วยกั นสร าง โบสถ ขึ้ นบนที่ ดิ นของนายฟรั งซิ สโก ไง ในตำบลสี่ หมื่ น โบสถ แห งแรกเป นเรื อนไม หลั งคามุ งจาก สร างขึ้ นด วย แรงงานอาสาของชาวบ าน ได รั บการขนานนามว า “วั ดศาลาแดง” เนื่ องจากประตู หน าต างทาด วยน้ ำมั นยาง สี แดง แต บางคนเรี ยกว า “วั ดรางยาว” เนื่ องจากตั้ งอยู ริ มคลองรางยาว ซึ่ งชาวจี นขุ ดเชื่ อมต อกั บแม น้ ำเพื่ อนำ น้ ำมาใช ทำสวนผั ก ในป พ.ศ. ๒๓๙๓ คุ ณพ อมาแร็ ง ผู มารั บหน าที่ แทนคุ ณพ อ ดื อปองด ได ย ายวั ดศาลาแดง จากตำบลสี่ หมื่ น ไปปลู กที่ ปากคลองบางนกแขวก เนื่ องจากทำเลดี ด วยล นเกล าฯ รั ชกาลที่ ๔ ทรงขุ ด คลองดำเนิ นสะดวกเชื่ อมกั บแม น้ ำแม กลอง ปากคลอง บางนกแขวกนั้ น ด านหนึ่ งติ ดแม น้ ำ อี กด านติ ดคลอง บางนกแขวก ส วนสองด านที่ เหลื อเป นป าที่ มี นกแขวก เข ามาอาศั ยอยู เป นจำนวนมาก จึ งเป นที่ มาของนาม “บางนกแขวก” เมื่ อถึ งป พ.ศ. ๒๔๒๑ ชาววั ดบาง- นกแขวกได ต อนรั บการมาเยื อนของ บาทหลวงเปาโล

จากคณะมิ สซั งในกรุ งโรม กรุ งปารี ส และกรุ งเทพฯ แรงงานที่ ใช ในการสร างวั ดส วนใหญ ได จากแรงงานอาสา ของบรรดาสั ตบุ รุ ษผู สละเวลาจากภารกิ จในชี วิ ตประจำวั น มาสร างศาสนสถาน จึ งใช เวลาก อสร างนานถึ ง ๖ ป อาสนวิ หารแห งนี้ สร างเสร็ จในป พ.ศ. ๒๔๓๙ ต อมาคุ ณพ อเป าได รั บมรดกจากบรรพบุ รุ ษใน ประเทศฝรั่ งเศส ท านจึ งนำเงิ นจำนวนนี้ มาสร างโรงเรี ยน ชาย ๑ หลั ง โรงเรี ยนหญิ ง ๑ หลั ง บ านพั กพระสงฆ ๑ หลั ง และบ านพั กแม ชี ๑ หลั ง นอกจากเป นผู นำทางจิ ตวิ ญญาณแล ว คุ ณพ อเป า ยั งเป นผู นำด านการดำรงชี วิ ต เมื่ อท านพิ จารณาเห็ นว า ชาวสวนผั กในบางนกแขวกอาศั ยฝนฟ าในการทำมา หากิ น ป ไหนฝนแล งก็ ทำการเกษตรไม ได คุ ณพ อจึ งให ขุ ดคลองเชื่ อมต อแม น้ ำ ให น้ ำจากแม น้ ำไหลเข าไปใน คลอง เพื่ อนำน้ ำไปใช ในการเกษตรได ตลอดป คลองขุ ดนี้ เรี ยกว าคลองฝรั่ ง ต อมาทางการเปลี่ ยนชื่ อเป นคลองไทย บำรุ ง อี กทั้ งคุ ณพ อยั งแนะนำให เกษตรกรขุ ดคลองย อย อี กมากมายเพื่ อให น้ ำไหลเข าไปในไร ผั ก ให ชาวสวน ขุ ดร องสวนเพื่ อให น้ ำขั งในท องร องทั้ งป นอกจากนี้ คุ ณพ อได ติ ดต อขอพั นธุ มะพร าวมาจากเกาะสมุ ยเพื่ อ แจกให เกษตรกรนำไปปลู ก แม ช วงแรกชาวบ านจะ ไม เห็ นด วย แต เมื่ อเวลาผ านไปพวกเขาจึ งเห็ นว าเป น การลงทุ นอั นคุ มค า แม ว ามะพร าวจะใช เวลาในการเจริ ญ เติ บโตหลายป ต างจากผั กที่ เป นพื ชล มลุ กอายุ สั้ น แต ต องลงทุ นทุ กป โดยไม มี หลั กประกั นอั นมั่ นคงเหมื อนไม ยื นต น ด านงานส งเสริ มการตั้ งถิ่ นฐาน คุ ณพ อเป าไป ซื้ อไม กระดาน เสาไม และใบจากไว แจกให แก ผู ที่ ต องการ ปลู กบ าน เพื่ อให คริ สตชนรวมกลุ มกั นได ไม ต องซั ดเซ พเนจร ร อนเร ไปทำมาหากิ นต างถิ่ นดั งแต ก อน และ ชุ มชนคริ สตชนนี้ จึ งได มี ครบทั้ งโบสถ เพื่ อประกอบ ศาสนกิ จ มี โรงเรี ยนเพื่ อให การศึ กษาแก ลู กหลาน และ มี ที่ อยู อาศั ยทำมาหากิ นมาจนทุ กวั นนี้

Powered by