Quarter 3/2014

พ.ศ. ๒๕๑๐

พ.ศ. ๒๕๑๔

พ.ศ. ๒๔๓๗

พ.ศ. ๒๕๐๕

เปลี่ ยนชื่ อบริ ษั ทใหม เป น บริ ษั ท เอสโซ แสตนดาร ด อี สเทอร น จำกั ด ในวั นที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๕ และเปลี่ ยนแปลงเครื่ องหมาย การค าจาก “ตราม าบิ น” มาเป น “ตราเอสโซ ” ในวงรี รู ปไข เปลี่ ยนชื่ อบริ ษั ทเป น บริ ษั ท เอสโซ แสตนดาร ด

ขยายโรงกลั่ นครั้ งแรก เพิ่ มกำลั งการผลิ ตเป น ๓๕,๐๐๐ บาร เรลต อวั น

บริ ษั ท แสตนดาร ดออยล แห ง นิ วยอร ก เป ดสาขาในประเทศไทย ที่ ตรอกกั ปตั นบุ ช จำหน ายน้ ำมั นก าดตราไก และตรานกอิ นทรี

ซื้ อโรงงานจาก บริ ษั ท ยางมะตอยไทย เพื่ อจั ดตั้ ง โรงกลั่ นน้ ำมั นเอสโซ ศรี ราชา • จั ดตั้ งบริ ษั ท เอสโซ เคมี ประเทศไทย จำกั ด ภายหลั ง เปลี่ ยนชื่ อเป น บริ ษั ท เอ็ กซอน โมบิิ ลเคมี (ประเทศไทย) จำกั ด

ประเทศไทย จำกั ด ในป พ.ศ. ๒๕๐๘

Powered by