Quarter 4/2016

ศึ กษาโครงการและกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของพระเจ าอยู หั ว ในพระบรมโกศนั้ น คื อการพบว าโครงการเป นสากล และเป นประโยชน กั บสั งคมและประเทศไทยอย าง แท จริ ง โดยทั้ งหมดเป นการช วยเหลื อและสงเคราะห ผู ด อยโอกาส โดยไม หวั งผลตอบแทน ดั งนั้ นบริ ษั ทเอสโซ จึ งได ร วมสนั บสนุ นโครงการและกิ จกรรมเพื่ อสั งคมของ พระองค ท านเป นประจำเสมอมา”

เหตุ การณ นี้ สะท อนพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ที่ พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงมี ต อ ชาวไทยทุ กหมู เหล าและรวมไปถึ งบริ ษั ทต างชาติ ที่ ได เข ามาพึ่ งพระบรมโพธิ สมภาร อ. ถาวร เล าว า เมื่ อประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๑๗ เกิ ดเหตุ น้ ำท วมใหญ ที่ ภาคใต ฝนตกหลายวั น ประชาชน ที่ อยู รอบนอกหาดใหญ ถู กตั ดขาดเพราะถนนโดน น้ ำท วม มล. ทวี สั นต ลดาวั ลย ราชเลขาธิ การในขณะนั้ น ติ ดต อแจ งมาว าเฮลิ คอปเตอร ของกองทั พอากาศ ซึ่ งได รั บมอบหมายให ส งความช วยเหลื อบรรเทาทุ กข ราษฎร ที่ ประสบภั ยน้ ำท วม ไม มี น้ ำมั นใช ในการปฏิ บั ติ งาน เมื่ อ มร. เจ. เอ. เรี ยดั น ผู บริ หารเอสโซ ในขณะนั้ น ทราบและตกลงให ความช วยเหลื อ อ. ถาวร จึ งตอบ ท านราชเลขาธิ การ ไปว า เอสโซ ยิ นดี สนั บสนุ น ผู บริ หาร เอสโซ ฯ จึ งได เข าเฝ าพระเจ าอยู หั ว เพื่ อถวายตั วอย าง น้ ำมั นที่ จะมอบให ทางกองทั พอากาศ พร อมกั บ พลตำรวจตรี อรรถสิ ทธิ์ สิ ทธิ สุ นทร (หลวงอรรถสิ ทธิ์ สิ ทธิ สุ นทร) รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยใน ขณะนั้ น “เราซื้ อขวดแก วเจี ยระไนสวยมาก มาใส น้ ำมั น อากาศยาน เพื่ อบอกว านี่ คื อน้ ำมั นที่ เราจะมอบให กั บ กองทั พอากาศใช ในกิ จการบรรเทาทุ กข ตามที่ พระเจ า- อยู หั วรั บสั่ ง เอสโซ รู สึ กภาคภู มิ ใจที่ ได มี โอกาสสนอง พระราชประสงค ของพระองค ” อ. ถาวรเล าให ฟ งด วย น้ ำเสี ยงภู มิ ใจ “ภาพประทั บใจคื อ หลั งจากเข าเฝ าแล ว ผมก็ ไปที่ คลั งน้ ำมั นเอสโซ ช องนนทรี เห็ นขบวนรถน้ ำมั นของเรา วิ่ งออกจากคลั งฯ ไปดอนเมื อง ช างเป นภาพที่ งดงาม โรแมนติ กจริ งๆ”

พระมหากรุ ณาธิ คุ ณปกเกล าฯ อาจารย ถาวร ชนะภั ย อดี ตสื่ อมวลชนสั มพั นธ ของเอสโซ ยั งจำได ดี ถึ งเหตุ การณ เมื่ อประมาณ ๔๐ กว า ป ที่ แล ว เมื่ อเกิ ดเหตุ ไฟไหม เรื อน้ ำมั นเอสโซ จิ ตตะกอง ของบริ ษั ท เอสโซ อี สเทอร น ขณะแล นเข าร องน้ ำใน อ าวไทย เพื่ อนำน้ ำมั นดี เซลมาส งที่ คลั งน้ ำมั นเอสโซ ช องนนทรี ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ “รุ งเช า หนั งสื อพิ มพ ใหญ ๆ เกื อบทุ กฉบั บต างก็ มี รู ปที่ เรื อกำลั งไฟไหม ขึ้ นข าวหน า ๑” อ. ถาวร เล าให ฟ ง “ผมติ ดต อถามไปทางไทยรั ฐ เขาบอกภาพนี้ กองบิ น ตำรวจเป นคนแจกจ ายให ทุ กฉบั บ” อ. ถาวร จึ งเดิ นทางไปกองบิ นตำรวจ เพื่ อขอพบ กั บพลตำรวจตรี พิ ชิ ต รั กษนาเวศ ผู บั งคั บการกองบิ น ตำรวจ ในขณะนั้ น เพื่ อสอบถามว า “ท านได ภาพนี้ มาจากไหน?” “ท านก็ บอกว าได รั บคำสั่ งทางวิ ทยุ โดยตรงจาก พระเจ าอยู หั ว ให กองบิ นตำรวจบิ นไปดู สิ ว าไฟไหม หมู บ านชาวประมงที่ ไหน แล วให หาทางช วยเหลื อ” อ. ถาวร กล าว “แล วคุ ณพิ ชิ ต ก็ เป ดเทปพระสุ รเสี ยงรั บสั่ งของ พระเจ าอยู หั วให ฟ ง ตอนหนึ่ งพระองค รั บสั่ งว า ‘กั ปตั น เรื อเอสโซ เขายั งไม ยอมสละเรื อ เพราะฉะนั้ น ให คอย ดู แลช วยเหลื อ’ คุ ณพิ ชิ ต เล าให ผมฟ งว าพระเจ าอยู หั ว ทรงสั่ งการไปกองทั พเรื อ ให เอาเรื อออกมา เตรี ยม เครื่ องชู ชี พเผื่ อว าพวกลู กเรื อกระโดดลงในทะเล ขณะเดี ยวกั นให ฉี ดน้ ำยากั นฉลามไม ให เข าใกล บริ เวณ นั้ น” ด วยความช วยเหลื อของหน วยงานต างๆ อาทิ การท าเรื อแห งประเทศไทย เรื อเร็ วของทหารสหรั ฐที่ อู ตะเภา และทหารเรื อ เอสโซ สามารถดั บไฟที่ ไหม เรื อน้ ำมั นเอสโซ จิ ตตะกองลงได โดยไม มี การบาดเจ็ บ หรื อเสี ยชี วิ ตเลยแม แต คนเดี ยว

อาจารย ถาวร ชนะภั ย

Powered by