Quarter 4/2016

โครงการ “๘๐ ฝาย ๘๐ พรรษา”

บริ การ ตรวจสุ ขภาพ โครงการ ส งเสริ มสุ ขภาพ

ร วมอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ จากขุ นเขาสู ท องทะเล ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน เราให การสนั บสนุ นโครงการต างๆ ของศู นย ศึ กษา การพั ฒนาอ าวคุ งกระเบนอั นเนื่ องมาจากพระราชดำริ มาตั้ งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเริ่ มจากโครงการ “๘๐ ฝาย ๘๐ พรรษา” เนื่ องในโอกาสป มหามงคลที่ พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา คื นชี วิ ตสู อ าว คุ งกระเบน และโครงการ “คุ งกระเบนเทิ ดไท องค ราชั น พั ฒนาชายหาดร วมกั นเพื่ อสานฝ นทะเลงาม” โครงการเหล านี้ ช วยให ศู นย ฯ สามารถอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ นั บจากขุ นเขาไปสู การอนุ รั กษ ทรั พยากรชายฝ งอย างยั่ งยื น อาทิ โครงการ “คุ งกระเบน เทิ ดไท องค ราชั นพั ฒนาชายหาดร วมกั นเพื่ อสานฝ น ทะเลงาม” การปล อยลู กพั นธุ กุ งกุ ลาสู ท องทะเลจำนวน ๑ ล านตั ว การสร างบ านปลาจากซั้ งเชื อก กิ จกรรม ธนาคารปู ม าเพื่ อประชากรปู ม าอย างยั่ งยื น ตลอดจน การสร างฝายชะลอน้ ำจำนวน ๒๘๔ แห ง เพื่ อฉลองใน วโรกาสฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษาของพระองค ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ศู นย ศึ กษาการพั ฒนาอ าวคุ งกระเบน ก อตั้ งขึ้ นเพื่ อ ทำการศึ กษา วิ จั ย และทดลองวิ ธี การอนุ รั กษ และจั ดการ ทรั พยากรชายฝ งจั งหวั ดจั นทบุ รี อย างยั่ งยื น

ร วมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงทำโครงการ ส งเสริ มสุ ขภาพ เพื่ อเป นการดำเนิ นตามรอยพระยุ คลบาท เอสโซ ได สนั บสนุ นมหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวงในการจั ดทำ โครงการส งเสริ มสุ ขภาพสำหรั บเด็ กๆ และผู สู งอายุ ในหมู ชาวเขาในพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงราย ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เอสโซ ได ร วมมื อกั บสำนั กวิ ชา พยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลั ยแม ฟ าหลวง จั ดทำ โครงการเพื่ อพั ฒนาระบบสุ ขาภิ บาลเพื่ อสร างพลานามั ย ที่ ดี ของเด็ กนั กเรี ยนโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิ คดุ สิ ต โครงการนี้ ครอบคลุ มการให บริ การตรวจ สุ ขภาพ การรั กษาพยาบาล และทั นตกรรมแก เด็ ก นั กเรี ยนและชาวบ านในบริ เวณใกล เคี ยง รวมถึ งการ ปรั บปรุ งระบบสุ ขาภิ บาล การจั ดทำมุ มให ความรู ด าน สุ ขภาพในห องสมุ ด การพั ฒนาศั กยภาพผู นำนั กเรี ยน ด านสุ ขภาพและสุ ขาภิ บาล ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เอสโซ สนั บสนุ นความร วมมื อ ระหว างสำนั กวิ ชาพยาบาลศาสตร และสำนั กวิ ชา เทคโนโลยี สารสนเทศในการพั ฒนาระบบการจั ดการ ข อมู ลสุ ขภาพชุ มชน รวมทั้ งรู ปแบบของการให บริ การ ด านสุ ขภาพชุ มชนโดยใช เทคโนโลยี สารสนเทศให เป น ประโยชน โดยให ความสำคั ญกั บกลุ มผู สู งอายุ ใน หมู บ าน ๖ แห ง ในจั งหวั ดเชี ยงราย คณะทำงานได ลง พื้ นที่ สั มภาษณ ผู สู งอายุ และจั ดเก็ บข อมู ลเหล านั้ นใน แอพลิ เคชั่ นมื อถื อ ทำให สามารถติ ดตามผู ป วยเรื้ อรั ง และออกแบบโปรแกรมดู แลสุ ขภาพให เหมาะสมกั บ ผู ป วยแต ละคน รวมทั้ งให ข อมู ลด านโภชนาการและ สุ ขอนามั ยอี กด วย

Powered by