Quarter 4/2016

ในหลวงของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช พระมหากษั ตริ ย ลำดั บที่ เก า แห งราชวงศ จั กรี พระมหากษั ตริ ย ผู ครองหั วใจ ปวงชนชาวไทยยาวนาน ถึ ง ๗๐ ป