Quarter 4/2016

โครงการพระดาบส เพื่ อช วยเหลื อผู ด อยโอกาส ที่ สนใจใฝ ศึ กษา

พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงมี พระอั จฉริ ยภาพในหลายๆ ด านเป นที่ ประจั กษ แก ประชาชนชาวไทยและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป แห งการครองราชย พระองค ทรงสรรค สร างความ เจริ ญรุ งเรื องให แก ประเทศไทย ทรงแก ไขความทุ กข ร อน และป ญหาที่ เกี่ ยวข องกั บชี วิ ตความเป นอยู และการ ประกอบอาชี พของประชาชนทั่ วทุ กท องถิ่ นด วยโครงการ พระราชดำริ และโครงการส วนพระองค หลายพั นโครงการ หากพิ จารณาแต ละโครงการในพระองค ให ถี่ ถ วน ก็ จะพบว า ทุ กโครงการล วนประกอบด วยหลั กวิ ชา หรื อหลั กการทั้ งศาสตร และศิ ลป ในหลายสาขา พระบาท สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงนำความรู ทางวิ ชาการ ทั กษะจากการทรงงานด านต างๆ ด วย พระองค เอง ตลอดจนข อมู ลทุ กด านที่ ทรงได รั บจาก หน วยงานที่ เกี่ ยวข องและประชาชนมารวมเข าด วยกั น ก อนจะจั ดทำโครงการ เป าหมายและแนวทางการ ดำเนิ นงานเปรี ยบดั่ ง “นายช างใหญ ” ที่ เก็ บรวบรวม ทุ กรายละเอี ยด แล วจึ งกำหนดเป นโครงการที่ มี รู ปแบบ เฉพาะเหมาะสมในแต ละพื้ นที่ ก อนจะทรงมอบหมาย ให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องรั บไปศึ กษา จั ดทำรายละเอี ยด และดำเนิ นงานต อไป โดยจะทรงพระราชทานพระราช วิ นิ จฉั ย พระราชดำริ คำแนะนำ หรื อแนวทางการแก ไข ป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอยู ตลอดเวลา เพื่ อให ทุ กโครงการ สามารถดำเนิ นงานได และก อให เกิ ดประโยชน แท จริ ง ตามเป าหมายที่ วางไว

นอกจากทรงเป น “นายช างใหญ ” ในพระราชกรณี ย- กิ จเพื่ อประโยชน สุ ขของประชาชนแล ว พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ยั งทรงมี ความสน พระราชหฤทั ยในงานช างเกื อบทุ กด านเป นการส วน พระองค และทรงฝ กฝนด วยพระองค เองเป นเวลาหลาย ป จนทรงมี ความรู ความเข าใจและทั กษะในงานช าง เหล านั้ นเป นอย างดี มั กจะทรงนำศาสตร และศิ ลป มาใช ประโยชน ร วมกั นตามความคิ ดสร างสรรค ส วนพระองค เพื่ อพั ฒนาให เกิ ดสิ่ งใหม ๆ ความรู ใหม ๆ ที่ สามารถนำ มาใช งานได จริ ง ทั้ งในงานด านช างฝ มื อและช างเทคนิ ค ที่ ทรงสนพระราชหฤทั ย เช น งานไม การถ ายภาพ ดนตรี งานจิ ตรกรรมประติ มากรรม ไฟฟ า อิ เล็ กทรอนิ กส การสื่ อสารโทรคมนาคม คอมพิ วเตอร เครื่ องจั กรกล ตลอดจนสิ่ งประดิ ษฐ ต างๆ ตามพระราชดำริ ดั งที่ เป น ที่ รั บรู กั นอย างแพร หลายอยู ในป จจุ บั น เหนื อสิ่ งอื่ นใด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงติ ดตามเรื่ องราวของ “ช าง” ในประเทศอย างใกล ชิ ด ดั งพระราชดำรั สที่ พระราชทาน ไว เมื่ อป ๒๕๑๓ ที่ ในสายพระเนตรของพระองค “ช าง” เป นผู มี บทบาทเกี่ ยวข องอยู ในชี วิ ตประจำวั นของผู คน ในสั งคม เป นวิ ชาชี พที่ มี ความสำคั ญต อบ านเมื องสมควร ได รั บการสนั บสนุ นส งเสริ มเพื่ อยกระดั บมาตรฐานฝ มื อ

Powered by