Quarter 4/2016

และความชำนาญในวิ ชาชี พด วยการให บริ การแก บุ คคล ภายนอก โดยมี พระดาบสอาจารย ดู แลอย างใกล ชิ ด ซึ่ งทางมู ลนิ ธิ ฯ จะเก็ บรวบรวมเงิ นค าบริ การที่ ได ไว ในรู ปแบบของสหกรณ หลั งหั กค าใช จ ายแล วก็ จะมอบ ให แก ผู เรี ยนเมื่ อสำเร็ จการศึ กษา เพื่ อใช เป นทุ นสำหรั บ ประกอบอาชี พต อไป จากโครงการพระดาบสที่ เริ่ มต นมี ผู เรี ยนเพี ยง ๖ คน ขณะนี้ มี ศิ ษย พระดาบสที่ เรี ยนสำเร็ จแล วกว า ๑,๕๐๐ คน นั บเป นอี ก ๑ ตั วอย างของความสำเร็ จ ในการจั ดการศึ กษาเพื่ อส งเสริ มและพั ฒนาวิ ชาชี พ ช างสาขาต างๆ ที่ สามารถทำให เกิ ดขึ้ นได จริ งดั งแนว พระราชดำริ ที่ พระราชทานไว ทุ กประการ ในวั นที่ ๑๗ กุ มภาพั นธ ๒๕๕๒ รั ฐบาลได ทู ลเกล า ทู ลกระหม อมถวายพระราชสมั ญญา “พระบิ ดาแห ง มาตรฐานการช างไทย” และประกาศให วั นที่ ๒ มี นาคม ของทุ กป เป น “วั นมาตรฐานฝ มื อแรงงานแห งชาติ ” เพื่ อน อมสำนึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณที่ ทรงมี ต อ ผู ประกอบวิ ชาชี พทุ กสาขาอย างต อเนื่ อง ทั้ งยั งทรง พระปรี ชาสามารถเป นตั วอย างของผู มี ความเป น “ช าง” ที่ มี มาตรฐานเป นที่ ยอมรั บทั้ งในระดั บประเทศและใน ระดั บสากล ซึ่ งปรากฏผลงานมากมายอยู ในโครงการ พระราชดำริ หลายพั นโครงการ ดั งที่ ทรงมี พระราชดำรั สไว ว า “...เราต องอาศั ยและ ใช บริ การหรื อสิ่ งต างๆ ที่ มาจากฝ มื อช างอยู ทุ กวี่ ทุ กวั น...” พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ก็ ทรง ใช บริ การของช างฝ มื อต างๆ ในพระราชกรณี ยกิ จต างๆ เป นประจำทุ กวั น ช างฝ มื อหลายท านมี โอกาสถวายงาน รั บใช เบื้ องพระยุ คลบาทมาเป นเวลานาน บางท านเริ่ ม จากงานซ อมแซมของใช ส วนพระองค แล วจึ งได รั บความ ไว วางพระราชหฤทั ยให ถวายงานสื บต อมานั บเป นสิ บๆ ป แต นอกจากความปลื้ มป ติ ที่ ได รั บความไว วางพระราช- หฤทั ยให ถวายงานแล ว สิ่ งที่ มี คุ ณค าที่ สุ ดที่ ช างฝ มื อ แต ละท านได รั บจากการถวายงานแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช และนำมาใช เป นหลั ก ในการดำเนิ นชี วิ ตที่ ทำให ทุ กคนมี ความสุ ข มี อาชี พที่ มั่ นคง คื อการตั้ งมั่ นอยู บนพื้ นฐานของ “ความพอเพี ยง” ตามรอยพระยุ คลบาทนั่ นเอง ช างฝ มื อผู ถวายงาน รั บใช เบื้ องพระยุ คลบาท

สิ่ งสำคั ญที่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พล อดุ ลยเดช ทรงเน นย้ ำอยู เสมอในเรื่ องของการให การ ศึ กษาคื อต องเป น ผู รู จริ ง ทำได จริ ง และเป นคนดี “ช าง” ของพระองค ไม ใช แต จะมี ความรู ความสามารถ มี ฝ มื อเท านั้ น หากจะต องเป นคนดี เป นช างที่ ทำงาน ด วยความตั้ งใจ ประณี ต มี ความรั บผิ ดชอบ ศิ ษย ของ พระดาบสจึ งต องเป นผู ขยั นหมั่ นเพี ยร ตั้ งใจเล าเรี ยน มี ความประพฤติ ดี เคร งครั ดในระเบี ยบวิ นั ยและยิ นดี รั บผิ ดชอบภารกิ จร วมกั บหมู คณะ ซึ่ งแพทย หญิ ง กรรณิ การ ตั นประเสริ ฐ ผู อำนวยการโรงเรี ยนพระดาบส ได กล าวถึ งภารกิ จหลั กของโรงเรี ยนตามแนวพระราชดำริ ว า “รั บคนที่ อยู ในเกณฑ ที่ จะเรี ยน มาสั่ งสอนอบรม เลี้ ยงดู ให เขาได รั บสิ่ งที่ ดี ๒ อย างคื อ ๑. ให มี วิ ชาชี พ ๒. ให เป นคนที่ มี คุ ณภาพ มี ศี ลธรรมจรรยา สามารถ เอาตั วรอดได คำว า รั บมาสั่ งสอนเลี้ ยงดู นั้ นพระองค หมายความว า มาอยู กั บพ อแม ที่ จะสอนความรู และ วิ ถี การดำรงชี วิ ตให กั บลู ก” ป จจุ บั น โรงเรี ยนพระดาบสเป ดสอนใน ๘ สาขา วิ ชาชี พที่ กำลั งเป นที่ ต องการของตลาดแรงงานได แก วิ ชาชี พช างยนต , ช างไฟฟ า, ช างอิ เล็ กทรอนิ กส , ช างซ อมบำรุ ง, ช างไม เครื่ องเรื อน, ช างเชื่ อม, การเกษตร พอเพี ยง และวิ ชาชี พเคหบริ บาล มี ระยะเวลาการเรี ยน ๑ ป นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนยั งให ผู เรี ยนได ฝ กฝ มื อ

Powered by