Quarter 4/2016

ช างตั ดสู ทฉลองพระองค นายสุ นทร ชนะศรี โยธิ น เจ าของร านวิ นสั นเทเลอร ซึ่ งตั้ งอยู ย านสี่ แยกเกษตร ถนนพหลโยธิ น เริ่ มต นถวาย งานรั บใช เบื้ องพระยุ คลบาทครั้ งแรกตั้ งแต ป ๒๕๑๓ ด วยการซ อมแซมผ ารั ดอกสำหรั บนั กกี ฬาเรื อใบ โดยไม ทราบว าเป นของใช ส วนพระองค เพราะผู นำมาให บอก เพี ยงแต ว าไม มี ร านไหนยอมซ อมแซมให ด วยความ ที่ เป นร านตั ดเสื้ อเล็ กๆ เพิ่ งเป ดใหม จึ งตั้ งใจทำให อย างสุ ดฝ มื อเพื่ อให ลู กค าประทั บใจและไม คิ ดค าใช จ าย จากนั้ นลู กค าคนเดิ มก็ นำเสื้ อผ ามาให ซ อมแซมอี ก จนครั้ งที่ ๕ จึ งทราบว าผู นำผ ารั ดอกนั กกี ฬาเรื อใบ มาให ซ อมคื อนายตำรวจประจำสำนั กพระราชวั ง และ ผ าชิ้ นนั้ นคื อผ ารั ดอกของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ทำให รู สึ กตื่ นเต นดี ใจมากที่ มี โอกาส ถวายการรั บใช ในหลวง ต อมาทางร านมี โอกาสได ตั ดชุ ดนั กเรี ยนเสนาธิ การ และนายทหารท านหนึ่ งใส ชุ ดที่ ทางร านตั ดไปเข าเวร ด วยฝ มื อที่ ประณี ตเรี ยบร อยทำให มหาดเล็ กห องพระ บรรทมสอบถามถึ งร านที่ ตั ดเย็ บ และหลั งจากนั้ น นายสุ นทรก็ ถู กเรี ยกให เข าไปรั บงานแก ไขฉลองพระองค ฉลองพระองค ที่ รั บมาซ อมแซมนั้ นแต ละองค เก า มาก สวมใส มาเป นเวลานานกว า ๑๐ ป ถ าเป นคนอื่ น เสื้ อผ าเก าขนาดนั้ นคงไม ซ อม คงเอาไปทิ้ งหรื อให คนอื่ น ไปแล ว “อย างเสื้ อสู ทชั ยพั ฒนาสี ฟ า ผ าเก าสี ซี ดมาก ตราชั ยพั ฒนาที่ เย็ บไว ดิ้ นทองก็ หลุ ดไปเกื อบหมด ผมเอามาเลาะออกแล วให ทางโรงงานป กไหมใหม ให เหมื อนเดิ ม เพราะผมคิ ดว าพระองค คงอยากได ฉลอง

พระองค องค เดิ มแต ให ตราดู ใหม อย างถ าวั นนี้ เจ าหน าที่ ส งฉลองพระองค มาซ อม พรุ งนี้ เย็ นๆ ผมก็ ทำเสร็ จ ส งคื นให ได แล ว ผมตั้ งใจถวายงาน อยากรั บใช เบื้ องพระ ยุ คลบาทสั กเรื่ อง ผมเป นช างตั ดเสื้ อ ได รั บใช ขนาดนี้ ก็ ปลื้ มป ติ ที่ สุ ด และถื อว าประสบความสำเร็ จสู งสุ ด ในชี วิ ตช างตั ดเสื้ อแล ว” นายสุ นทร เล าถึ งงานซ อม ฉลองพระองค ด วยความภาคภู มิ ใจ และเก็ บรั กษาภาพ ปฏิ ทิ นที่ มี พระบรมฉายาลั กษณ พระบาทสมเด็ จพระ ปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ในฉลองพระองค ที่ ทางร านเป นผู ถวายงานไว หลายภาพ หลั งจากที่ มี โอกาสตั ดฉลองพระองค เครื่ องแบบ ถวาย นายสุ นทรก็ คิ ดจะตั ดฉลองพระองค แบบลำลอง ถวายบ าง และตั้ งใจว าจะให เป นฉลองพระองค ที่ สบาย พระวรกายที่ สุ ด เลื อกผ าที่ ดี ที่ สุ ด เบาสบายที่ สุ ด เพราะพระองค ทรงงานหนั กมากแล ว ไม อยากให ต อง ทรงฉลองพระองค ที่ หนั กๆ ร อนๆ อี ก จนเมื่ อป ๒๕๔๐ จึ งได ทู ลเกล าฯ ถวายเสื้ อสู ทฉลองพระองค สี สดใส ๗ องค ๗ สี สำหรั บ ๗ วั น โดยมี คำว า H.M.The King ตามด วยวั นเดื อนป ป กไว ที่ ปกเสื้ อด านในทุ กองค “ตั้ งแต รั บฉลองพระองค เก ามาซ อมแซมครั้ งแรก ก็ ทำให รู ว าพระองค ทรงอยู อย างประหยั ด มั ธยั สถ ทรงเป นแบบอย างของความพอเพี ยงให กั บประชาชน เมื่ อถวายงานบ อยครั้ งก็ ทำให ผมตระหนั กว าคนเรา ต องพิ จารณาตนเองว ามี สิ่ งใดบกพร อง และต องแก ไข สิ่ งที่ บกพร องนั้ นก อน งานถึ งจะบรรลุ เป าหมาย และเมื่ อประสบความสำเร็ จแล วก็ ต องไม ลื มทำสิ่ งดี ๆ ให ประเทศชาติ ต อไปด วย”

Powered by