Quarter 4/2016

ฉวยคว าโอกาส ที มผู เชี่ ยวชาญด านผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นหล อลื่ นโมบิ ล 1 ที่ ฝ ายวิ จั ยและวิ ศวกรรมเอ็ กซอนโมบิ ล เห็ นโอกาสที่ จะ ให ความช วยเหลื อในเรื่ องนี้ ถ าเราสามารถลดการปล อย ก าซคาร บอนไดออกไซด ในปริ มาณมากด วยการเปลี่ ยน แปลงบางอย างในน้ ำมั นเครื่ อง ก็ น าจะเป นทางเลื อกที่ มี ค าใช จ ายต่ ำกว ามากเมื่ อเที ยบกั บการออกแบบระบบ เครื่ องยนต ใหม ที่ มี ค าใช จ ายสู ง “เห็ นได ชั ดว าในการลดการปล อยก าซคาร บอน- ไดออกไซด มี ความจำเป นต องคิ ดค นน้ ำมั นความหนื ดต่ ำ ที่ ให การปกป องเครื่ องยนต ได แบบเดี ยวกั บน้ ำมั นความ หนื ดสู ง แต ป จจุ บั น ยั งไม มี ใครสามารถผลิ ตน้ ำมั นเครื่ อง ที่ มี คุ ณลั กษณะทั้ งสองแบบรวมกั นได แต ที มของเราคิ ดว า มี โอกาสที่ จะพั ฒนาน้ ำมั นเครื่ องแบบนี้ ได โดยการคิ ดค น สู ตรน้ ำมั นใหม ที่ จะเติ มเต็ มความต องการที่ ยั งไม ได รั บการ ตอบสนองนี้ ” ดร. เควิ น เคลลี ผู นำโครงการเทคโนโลยี น้ ำมั นหล อลื่ นรถยนต ส วนบุ คคลอธิ บาย ดร. เควิ นเป นผู กำกั บดู แลที มนั กเคมี วิ ศวกร และ ที่ ปรึ กษาด านเทคนิ คของเอ็ กซอนโมบิ ลที่ รวมตั วกั นเพื่ อ พั ฒนาสู ตรต นแบบแรกของน้ ำมั นที่ มี ความหนื ดต่ ำ

พิ ชิ ตข อกั งขา ดร. เควิ น ได กล าวเพิ่ มเติ มว า “จากการประชุ ม เบื้ องต นกั บผู ผลิ ตยานยนต จากยุ โรป ผู ผลิ ตรถยนต มี ข อสงสั ยและไม เต็ มใจที่ จะตอบรั บข อเสนอของเรา เพราะพวกเขาเกรงว าจะต องสู ญเสี ยคุ ณประโยชน ด านความทนทานและสมรรถนะของเครื่ องยนต ซึ่ งเคย ได รั บจากน้ ำมั นความหนื ดสู ง” อย างไรก็ ตาม ที มวิ จั ยก็ ยั งคงเริ่ มต นพั ฒนาสู ตร โมบิ ล 1 ใหม ที่ ให คุ ณประโยชน ด านสมรรถนะเครื่ องยนต ของน้ ำมั นเครื่ องที่ มี ความหนื ดสู ง แต เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การใช เชื้ อเพลิ งของสู ตรที่ มี ความหนื ดต่ ำ การผสาน ความเชี่ ยวชาญด านเคมี เข าด วยกั น สมาชิ กของที มมี ความเชื่ อมั่ นว าแนวทางที่ ไม มี ใครเหมื อนของเอ็ กซอน- โมบิ ลในการคิ ดสู ตรน้ ำมั นตามองค ประกอบนี้ จะมี ความ คุ มค าในระยะยาว “หั วใจสำคั ญที่ จะทำให ได ผลลั พธ ที่ ดี ที่ สุ ดจาก ผลิ ตภั ณฑ น้ ำมั นหล อลื่ น คื อการทำให องค ประกอบแต ละ อย างในสู ตรทำหน าที่ ให ได มากที่ สุ ด” ดร. ดั ก เด็ กแมน หั วหน าคณะวิ จั ยโมบิ ล 1 กล าว “ด วยกระบวนการคั ดสรร และประเมิ นแต ละองค ประกอบและสารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ทำให เรามั่ นใจมากว าสามารถสร างสรรค สู ตรน้ ำมั นความ หนื ดต่ ำที่ จะก าวไปสู การใช เชื้ อเพลิ งอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ

Powered by